Par divskaņiem jeb diftongiem sauc divu dažādu īsu patskaņu savienojumu vienā zilbē.
Latviešu valodā ir šādi divskaņi: ai, au, ie, ei, ui, iu, o [uo], oi, eu, ou.
  
Divskanis var izveidoties tikai tad, ja abi tā komponenti atrodas vienā zilbē. Ja patskaņi, kas spēj veidot divskani, atrodas blakus, bet dažādās zilbēs, divskanis neizveidojas.
 
Ir divskanis
Nav divskanis
 
 
reibums
pliukšķēt
 
 
 
neizdot
triumfs
 
 
Pozicionāli divskaņi - divskaņi, kas rodas, ja blakus īsam patskanim nonāk līdzskanis, kas pārveidojas par patskani.
Par patskani var pārveidoties līdzskaņi j un v.
 
j - i
v - u
 
 zvejnieks - [zveinieks] 
 
tavs - [taus]
 
Pozicionālie divskaņi veidojas tikai tad, ja līdzskanis v vai j nonāk vienā zilbē ar īsu patskani. Ja īsais patskanis un kāds no minētajiem līdzskaņiem atrodas dažādās zilbēs, pozicionālais divskanis neizveidojas.
Piemērs:
zveja, tava
Svarīgi!
Pozicionālie divskaņi rakstībā neatspoguļojas.
 
Lielāko daļu divskaņu pieraksta ar diviem burtiem.
Piemērs:
lauva, kleita, džouls, muita, sieva
 
Divskani o [uo] pieraksta ar vienu burtu. Tieši tāpat pieraksta arī patskaņus o un ō.
 
Patskanis o
Patskanis ō
Divskanis
 
novele
[novele]
 
autors
[autōrs]
 
mode
[muode]
 
Izrunā reizēm vienā un tajā pašā vārdā dzirdams gan divskanis uo, gan patskanis ō.
Piemērs:
balkons - [balkōns] - [balkuons]
rajons - [rajōns] - [rajuons]
 
Atsauce:
Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle D., Rudzīte M. Latviešu valoda 10. - 12. klase. R.: 1998, 129. - 139. lpp., 296 lpp.
Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. R.: 1997, 127. lpp., 160. lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/fonetika/index8.htm