Teorija

Katrā valodā ir daudz vārdu.
Katram vārdam ir sava nozīme un savs uzdevums.
 
Lai būtu vieglāk iemācīties, kā šos vārdus pareizi izrunāt, pareizi rakstīt un pareizi lietot, tie ir sakopoti lielās grupās.
Katrā grupā ir vārdi ar vienādām pazīmēm.
Svarīgi!
Šīs grupas sauc par  vārdšķirām.
 
Vārdus, kuri nosauc priekšmetus un dzīvas būtnes, sauc par  lietvārdiem.
Priekšmeti
Dzīvas būtnes
rabarbers
recepte
ragana
ronis
 
Vārdus, kuri nosauc dažādas darbības un procesus, sauc par  darbības vārdiem.
ripot, rēķināt, rēgoties, rādīties
 
Vārdus, kuri nosauc priekšmetu un dzīvju būtņu pazīmes vai īpašības, sauc par  īpašības vārdiem.
raibs, resns, rūgts, rūpīgs
 
Lietvārdi, darbības vārdi un īpašības vārdi teikumā paskaidro cits citu.
Vārdi teikumos maina formas.
Raibs ronis rādījās jūrmalā.
Raibam ronim garšo zivis.
Mēs matemātikas stundā rēķinām.
Mēs matemātikas stundā rēķināsim.