Lietvārdus darina ar izskaņām:
1. Personu nosaukumi:
 
Izskaņa Vārds No kā darināts
-ājs (a) ēdājs ēst
-ējs (a) gājējs iet / gāja
-tājs (a) skolotājs skola
-ulis (e) mazulis mazs
-onis (e) augonis augt
-oņa dauzoņa dauzīties
-nieks
-niece
liepājnieks Liepāja
-ene draudzene draugs
-ēns skolēns skola
-iene karaliene karalis
-iķis jumiķis jumts
-ietis (e) daugavpilietis Daugavpils
 
2. Dzīvnieku nosaukumi:
Izskaņa Vārds No kā darināts
-enis (e) lapsene lapsa
-aļa brūnaļa brūns
 
3. Augu nosaukumi:
Izskaņa Vārds No kā darināts
-ene zemene zeme
-ājs mētrājs mētra
 
4. Īpašību nosaukumi:
Izskaņa Vārds No kā darināts
-ums garums garš
-ība draudzība draugs
 
5. Darbību nosaukumi:
Izskaņa Vārds No kā darināts
-ums jautājums jautāt
-šana godāšana gods
-iens cepiens cept
-oņa ziboņa zibēt
 
6. Priekšmetu nosaukumi:
Izskaņa Vārds No kā darināts
-ulis grabulis grabēt
-tava (s) karātavas karāties
-tuve pārbrauktuve braukt
-eklis (ēklis) māceklis mācīties
-īklis (a) adīklis adīt
-nieks burinieks bura
 
7. Vietu nosaukumi:
Izskaņa Vārds No kā darināts
-nīca slimnīca slims
-tava audzētava audzēt
-tuve šautuve šaut
-ājs purvājs purvs
-aine eglaine egle
-ija Īrija īrs
-iene zemiene zems
 
8. Abstrakti jēdzieni:
Izskaņa Vārds No kā darināts
-ums notikums notikt
-atne vienatne viens
-enis liktenis likt
-tne zinātne zināt
-ulis (e) mazulis mazs
-ība taisnība taisns
-klis stāvoklis stāvēt
 
9. Pamazinājuma, nievājuma, mīlinājuma nozīmes:
Izskaņa Vārds No kā darināts
-tiņš (a) mēnestiņš mēness
-iņš ganiņš gans
-sniņa sirsniņa sirds
-elis (e) takšelis taksis
-ene meitene meita
-ēns puisēns puisis
-ītis (e) trusītis trusis
 
Lietvārdus darina ar galotnēm:
1. Darbību nosaukumi — jaunrade, pļauja.
2. Īpašību nosaukumi — brīve, līksme.
3. Priekšmetu nosaukumi — urbis, ierīce.
4. Personu nosaukumi — vadītāja, braucējs.
Svarīgi!
Piedēklis maina vārda nozīmi.
Izsakot pozitīvu vērtējumu, lieto piedēkļus -iņ- un -īt-.
mājiņa, upīte
 
Izsakot negatīvu vērtējumu, lieto piedēkļus -el-.
mājele
 
Lietvārda piedēklī lietojams -ē-, ja tas atvasināts no darbības vārda, kuram tagadnes vienskaitļa 3. personā ir garais patskanis ē.
kavē — kavēklis