Pasaules uztvere
Divupes iedzīvotāji bija cieši saistīti ar dabu, viņus nemitīgi ietekmēja dažādas dievības, gari, dēmoni, kuri cilvēkam nesa gan bagātu ražu, gan plūdus, gan veselību, gan slimības.
Svarīgi!
Divupieši uzskatīja, ka viņi atrodas pasaules okeāna centrā.
Apkārtējā teritorija tika sadalīta savējā, labajā, pazīstamajā, un svešajā, nepazīstamajā, ļaunajā.
 
Pasaule tika sadalīta pa vertikāli, ko spilgti raksturo pasaules koks. Lapotne simbolizē dievu valstību, debesis, stumbrs simbolizē cilvēku mājvietu, zemi, bet saknes - draudīgo pazemi, no kuras nav atgriešanās.
 
Dievi
Svarīgi!
Divupes reliģiju raksturo politeisms (daudzdievība). Šos dievus iedala Tuvajos un Tālajos dievos.
Tuvie dievi ir Saules dievs Šamašs, mēness dievs Sins. Šie dievi nav spēcīgi, viņi nepiedalījās Pasaules radīšanā, toties vairāk interesējās par cilvēku. Pie Tuvajiem dieviem cilvēki vērsās kā pie aizbildņiem, sargātājiem, labklājības nodrošinātājiem. Savukārt Tālie dievi radīja Pasauli, bet viņu darbība nav vērsta uz cilvēku.
 
shamash.jpg
Saules dievs Šamašs un viņa simbols
 
menes dieva pielugshana.jpg
Mēness dieva Sina pielūgšana
 
Divupē uzskatīja, ka pastāv daudz dievu, kuri veidoja dievu hierarhiju - katram dievam ir sava vieta lejupejošā secībā. Katram dievam tika piešķirts dievu raksturojošs skaitlis, jo Divupes iedzīvotāji lielu nozīmi piešķīra skaitļu simboliskai nozīmei. Tādējādi izveidojās savdabīga dievu rangu tabula.
 
Ranga augšgalā atradās dievs Anu (debesis) ar kārtas skaitli 60. Nākamais dievs bija Enlils vai Elils (zibens) ar kārtas skaitli 50. Slavenākais un vairāk pieminētais dievs bija Enki (zeme) ar kārtas skaitli 40.
Svarīgi!
Jo tuvāk kāds dievs atradās cilvēkam, jo mazāks bija viņa kārtas numurs.
Tabulā doti daži dievi no Divupes dievu panteona.
  
Dievs
Darbības sfēra
Anu
debesu dievs
Enlils
gaisa dievs, zibens
Ninlila
gaisa dieviete
Ištara
auglības, mīlas, kara dieviete
Šamašs
saules dievs
Adads
vētras dievs
Sins
mēness dievs
Dagons
auglības dievs
Ninurta
veiksmīga kara dievs
Nergals
nāves, kara dievs
Tiamata
okeāna dieviete
Marduks
galvenais dievs Babilonijā
 
Enlil.gif
Enlils un Ninlila
 
izshatara.jpg
Ištara
 
marduks.jpg
Marduks
 
Divupieši uzskatīja, ka katram cilvēkam ir savs dievišķais aizbildnis, kas to pasargā no visām nelaimēm. Savs dievišķais aizbildnis bija arī katrai pilsētai. Šim dievam par godu būvēja tempļus, nesa ziedojumus.
 
"Dievam Anu tikpat kā necēla tempļus un nepielūdza to. Tātad Anu ir tipisks "tālais dievs" jeb "atpūtā devies dievs", kas nepiedalās pasaules norisēs. Galvenais pielūgsmes objekts bija Enlils. Dažos mītos viņš ir pasaules radītājs, toties cilvēku radījis dievs Enki. Enlils ir varens karotājs, turpretī Enki raksturīga gudrība. Taču galvenā būtne, kas var cilvēku glābt jeb pestīt, ir dieviete Ištara, senajā šumeru valodā Inanna (debesu kundze). Inannas skaitlis bija 10."1
Svarīgi!
Dievu raksturīgās īpašības atspoguļoja pašu cilvēku vērtības un rakstura iezīmes.
Piemēram, kad vara nonāca kareivīgo asīriešu rokās, arī dieviem tiek piedēvēts kareivīgs raksturs.
 
Pasaules radīšana
Svarīgi!
Divupē nepastāv uzskats, ka pasauli radījis dievs. Pasaule radusies no haosa.
Mīts vēsta, ka sākumā bijis ūdens haoss Tiamata un bezdibenis Apsu. No Tiamatas un Apsu savienības radies dievs Anu. Savukārt no Anu radās pārējie dievi.
 
tiamata.jpg
Tiamatu reizēm attēloja kā čūsku vai drakonu
 
Mītā teikts, ka šie dievi ļoti trokšņojuši, un tas nav paticis Tiamatai un Apsu, tādēļ Tiamata lika Apsu visus dievus aprīt. Dievus izglābj Enki, kas Apsu nogalina, bet dievi pārceļas uz dzīvi Enki pilī. Tomēr Tiamata rada jaunu briesmoni Kingu, kura uzdevums ir iznīcināt visus dievus. Šo briesmoni pieveic Enlils ar pērkonu un zibeni.
 
Par haosa uzvarētāju katrā laika posmā uzskata citu dievu, piemēram, šumeru periodā tas ir Enlils, vēlāk - Marduks (Babilonas dievs).
 
"Katra jauna gada sākumā Babilonā svin haosa atgriešanos un Marduka uzvaru pār to. Valdnieks, ietērpjoties atbilstošās drēbēs, pieņem Marduka izskatu un simboliski pieveic haosu - nekārtību, tādā veidā sakārtojot pasauli. Tā Babilonā tiek svinēts Jaunais gads, kas simboliski nozīmē kārtības uzvaru pār nekārtību, kosmosa uzvaru pār haosu, Marduka uzvaru pār Tiamatu.
 
Marduks_strid_med_Tiamat.jpg
Marduka (labajā pusē) cīņa ar Tiamatu
 
Divupiešu pasaules izcelšanās stāstā nav idejas par aktīvu ļaunumu. Pasaulē nav ļaunu spēku pašu par sevi. Pat tie, kurus varētu uzskatīt par ļauniem - Tiamata un Apsu - dod dzīvību labajiem dieviem. Ļaunums vienkārši tiek uztverts kā pasivitāte, nevēlēšanās no haosa radīt kārtību vai netīksme par aktivitāti - "troksni", ko saceļ jaunradītie dievi. Divupē nav aktīvā ļaunuma dieva."1
 
Cilvēka vieta pasaulē
Svarīgi!
Divupē uzskatīja, ka cilvēks ir dievu kalps.
Šo uzskatu skaidro mīts par cilvēka radīšanu. Mītā vēstīts, ka no Tiamatas ķermeņa tika radīta materiālā pasaule. Dievi paši nevēlējās tajā strādāt, tādēļ Enki nolēma radīt būtni, kas kalpotu dieviem, veiktu zemes darbus.
 
enki.jpg
Enki
 
"Šajā nolūkā viņš ņēma zemi no jūras dibena. Jūra simbolizē haosu, nedzīvo matēriju. Taču ar to nepietika, bija vajadzīgas dievišķas asinis. Vajadzīgs upuris. Nolēma upurēt Tiamatas vīru Kingu, kas pārstāvēja haosu. Kingu notiesāja un nonāvēja.
Svarīgi!
Cilvēks radīts no dubļiem un ļaunā Kinga asinīm - tātad daļa no haosa, nekārtības. Cilvēks ieguva savu garu it kā no negatīvās enerģijas. Tātad cilvēks pēc savas dabas ir ļauns.
Viņš ir vergs, valdnieks savukārt ir vagars, kas uzrauga, kā cilvēki pilda dievu gribu."1 Cilvēks tika radīts, lai kalpotu dieviem, veicot dažādus darbus (būvētu kanālus, gādātu pārtiku u.t.t.). Tā kā cilvēki domā un gādā tikai par sevi, tad tad dievi cilvēkus soda ar dažādām nelaimēm un slimībām.
Svarīgi!
Cilvēks ir radīts tikai šai pasaulei, nevis mūžīgai dzīvošanai. 
Cilvēks tika radīts ar noteiktu mērķi (likteni), viņam ir garīga būtība šedu, kas dod cilvēkam enerģiju no paaudzes uz paaudzi. Šedu attēlo kā spārnotu vērsi ar cilvēka galvu.
 
shedu.jpg
Šedu
 
"Ir pazīstams arī gars sargātājs - ilja (sievietēm - ištari), kas līdzinās sargeņģelim un ir ārpus cilvēka, nav paša cilvēka sastāvdaļa. To uztvēra kā personisko aizbildni. Cilvēkā pašā nav tādas daļas, kas to tuvinātu vai savienotu ar dievišķo pasauli."1
  
Liktenis ir spēcīgāks par dieviem. Katra cilvēka liktenis ir ierakstīts īpašās tabulās. Cilvēks spēja savu likteni ietekmēt, tomēr nāvi atvairīt gan nebija viņa spēkos.
 
Tā kā cilvēks, pēc divupiešu uzskatiem, nav dievišķs, tad mirušos pēc nāves sagaida drūma aizkapa valstība, kurā būs jāēd samazgas un jāvārtās putekļos. "Cilvēka uzdevums, saskaņā ar Divupes mītiem, ir nevis domāt par iekļūšanu dievišķajā pasaulē, bet dzīvot zemes dzīvi, jo ar tādu nolūku viņš radīts."1
 
Grēku nožēla
Divupē cilvēki asi izjuta grēcīgumu. Savu vainu izjuta un grēkus nožēloja kā bagātie, tā nabagie. Grēku nožēla bija dziļš pārdzīvojums, kas "sekmē cilvēka morālu pārveidošanos, atdzimšanu, ir raksturīga tieši Divupei."1
 
 
Papildinformācija:
 
Atsauce:
1. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē, 1.daļa/Andrejs Mūrnieks. - Rīga: RaKa, 1998. - 404 lpp. - izmantotā literatūra: 160.-166. lpp.
Kultūras vēsture. Kultūras jēdziens un senie laiki/Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1997. - 112 lpp. - izmantotā literatūra: 55.lpp.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamian_mythology
Attēli:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ashur5.jpg&filetimestamp=20070913130220
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Khashkhamer_seal_moon_worship.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Enlil.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ishtar_Eshnunna_Louvre_AO12456.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Marduk_and_pet.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tiamat.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Marduks_strid_med_Tiamat.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Copia_de_Enki.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lammasu.jpg