Vietas apstāklis
 
Apstākļa vārdi (biežāk lietotie)
Отвечают на вопросы:
где? (kur?)
куда?(uz kurieni?)
откуда? (no kurienes?)
 
Слушай и запоминай
здесь — šeit
 
сюда — uz šejieni
 
всюду — visur
 
везде — visur
 
откуда — no kurienes
 
оттуда — no turienes
 
нигде — nekur
 
никуда — ne uz kurieni
 
ниоткуда — ne no kurienes
 
негде — nekur
 
некуда — ne uz kurieni
 
неоткуда — ne no kurienes
 
где-то — kaut kur
 
куда-то — uz kaut kurieni
 
куда-нибудь — jeb kur, kaut kur
 
кое-где — kaut kur
 
куда-либо — uz jeb kurieni
 
справа — labajā pusē, pa labi
 
слева — kreisajā pusē, pa kreisi
 
направо — uz labo pusi, pa labi
 
налево — uz kreiso pusi, pa kreisi
 
впереди — priekšā
 
сзади — aizmugurē
 
наверх — uz augšu
 
вверх — augšup
 
наверху — augšā
 
сверху — no augšas
 
внизу — lejā
 
вниз — uz leju
 
далеко — tālu
 
близко — tuvu
 
вокруг — apkārt
RU
LV
здесьšeit
сюдаuz šejieni
всюдуvisur
вездеvisur
откудаno kurienes
оттудаno turienes
нигдеnekur
никудаne uz kurieni
не откудаne no kurienes
негдеnekur
некудаne uz kurieni
неоткудаne no kurienes
где-тоkaut kur
куда-тоuz kaut kurieni
куда-нибудьjeb kur, kaut kur
кое-гдеkaut kur
куда-либоuz jeb kurieni
справаlabajā pusē, pa labi
слеваkreisajā pusē, pa kreisi
направоpa labi, uz labo pusi
налевоpa kreisi, uz kreiso pusi
впередиpriekšā
сзадиaizmugurē
наверхuz augšu
вверхaugšup
наверхуaugšā
сверхуno augšas
внизуlejā
внизuz leju
далекоtālu
близкоtuvu
вокругapkārt