Lietvārdi daudzskaitļa akuzatīvā
Piemērs:
- Кого он видел? — Ko viņš redzēja?

- Друзей. — Draugus.

- Что он читал? — Ko viņš lasīja?

- Книги. — Grāmatas.
Nominatīvs
Именительный
Akuzatīvs
Винительный
Galotne
Студенты,
отцы
Студентов,
отцов
-ОВ
Иностранцы,
братья
Иностранцев,
братьев
-ЕВ
Гости,
врачи,
товарищи,
друзья,
сыновья,
матери,
дети,
люди,
родители
Гостей,
врачей,
товарищей,
друзей,
сыновей,
матерей,
детей,
людей,
родителей
-ЕЙ
Студенты,
сёстры,
женщины,
мужчины
Студентов,
сестёр,
женщин,
мужчин
-ОВ
 
Priekšmetu nosaukumiem daudzskaitļa akuzatīvā ir tādas pašas galotnes kā nominatīvā.
ИМЕНИТЕЛЬНЫЙВИНИТЕЛЬНЫЙ
Это музеи.Я вижу музеи.
Это санатории.Я вижу санатории.
Это поля.Я вижу поля.
Это окна.Я вижу окна.
Это здания.Я вижу здания.
Это тетради.Я вижу тетради.
Это матери.Я вижу матерей.