Oksidēšanās - reducēšanās reakciju vienādojumu sastādīšana
Oksidēšanās - reducēšanās reakciju vienādojumu sastādīšanai izmanto divas metodes: elektronu bilances metodi un jonu - elektronu metodi.
 
Abas metodes pamatojas uz vieniem un tiem pašiem priekšnosacījumiem: oksidēšanās - reducēšanās procesos kopējais elektronu skaits, kurus atdod reducētājs, ir vienāds ar kopējo elektronu skaitu, kurus pievieno oksidētājs.
 
Elektronu bilances metode
Pēc elektronu bilances metodes, pievienoto un atdoto elektronu skaitu aprēķina, pamatojoties uz elementu oksidēšanās pakāpju skaitliskajām vērtībām pirms un pēc reakcijas.
 
KMn+7O4+Fe+2SO4+H2SO4Mn+2SO4+Fe+32SO43+K2SO4+H2O
 
Dotajos savienojumos oksidēšanās pakāpi maina tikai mangāns un dzelzs:
  
Mn+7+5eMn+21Fe+21eFe+35                          
Pāreja Mn(VII) -> Mn(II) atbilst piecu elektronu pievienošanai, bet pāreja Fe(II) -> Fe(III)  - viena elektrona atdošanai. Tātad KMnO4 - oksidētājs, bet FeSO4 - reducētājs.   
 
 Mn+7+5Fe+2Mn+2+5Fe+3
 
 
Vienādojuma galvenie koeficienti - koeficienti pie oksidētāja un reducētāja ir 1 un 5, bet ir jāņem vērā, ka reakcijas rezultātā rodas Fe2SO43, kas satur divus Fe(III) atomus, tāpēc galvenie koeficienti jādubulto.
 
2KMn+7O4+10Fe+2SO4+H2SO42Mn+2SO4+5Fe+32SO43+K2SO4+H2O
 
Atrod pārējos koeficientus:
2KMn+7O4+10Fe+2SO4+8H2SO42Mn+2SO4+5Fe+32SO43+K2SO4+8H2O
 
Jonu - elektronu metode
To lieto jonu oksidēšanās - reducēšanās procesu reakciju vienādojumu sastādīšanai.
Pēc šīs metodes, vispirms sastāda atsevišķus oksidētāja jona reducēšanās un reducētāja jona oksidēšanās vienādojumus, kurus pēc tam summē kopējā vienādojumā.
Svarīgi!
Jonus, kas reakcijas gaitā nemainās, jonu shēmā neietver.
 
KMn+7O4+Fe+2SO4+H2SO4Mn+2SO4+Fe+32SO43+K2SO4+H2O
 
Reakcijas jonu shēma: MnO4+Fe2++H+Mn2++Fe3++H2O
Fe(II) jons oksidējas par Fe(III) jonu, bet MnO4 jons reducējas par Mn (II) jonu.
 
Atsevišķais reducētāja jona oksidēšanās vienādojums:   Fe2+1eFe3+reducētāoksidētāformaforma
 
Atsevišķais oksidētāja jona reducēšanās vienādojums:   MnO4+8H++5eMn2++4H2Ooksidētāreducētāformaforma
 
Sastādīto reakcijas kopējo vienādojumu pārbauda pēc atomu un elektrisko lādiņu bilances kopējā vienādojuma un uzraksta reakcijas vienādojumu molekulārā formā:
MnO4+5Fe2++8H+Mn2++5Fe3++4H2O
2KMn+7O4+10Fe+2SO4+8H2SO42Mn+2SO4+5Fe+32SO43+K2SO4+8H2O
 
 
Atsauce:
N.Ahmetovs "Neorganiskā ķīmija" Zvaigzne ABC 1978.g izm. lit. 232.-233.lpp