Tā kā organisko savienojumu ir tik daudz, tad ir nepieciešams tos sakārtot noteiktās klasēs - tos klasificēt. Iepazīstoties ar vienkāršākajiem katras vielu klases pārstāvjiem, var gūt priekšstatu par visām šajā klasē ietilpstošajām vielām. Organisko vielu klasifikācijā par pamatu uzskata vielas, kas sastāv tikai no oglekļa un ūdeņraža atomiem. Šādas vielas sauc par ogļūdeņražiem. Visus pārējos organiskos savienojumus uzskata par ogļūdeņražu atvasinājumiem, kas radušies, aizstājot ogļūdeņražu molekulās vienu vai vairākus ūdeņraža atomus ar citiem atomiem vai atomu grupām.
  
 iedala.png
Svarīgi!
Organiskā ķīmija ir ogļūdeņražu un to atvasinājumu ķīmija.
Lai gan ogļūdeņraži sastāv tikai no diviem elementiem - no oglekļa un ūdeņraža, tomēr tie ir ļoti daudzveidīgi un to skaits ir liels. Tāpēc ogļūdeņražus savukārt iedala piesātinātajos, nepiesātinātajos un cikliskajos ogļūdeņražos.
 
 
 
Ogļūdeņražus sīkāk iedala
ogluud.png
 
Piesātinātie ogļūdeņraži jeb alkāni
Par piesātinātajiem ogļūdeņražiem sauc organiskos savienojumus, kuri sastāv no diviem elementiem oglekļa un ūdeņraža un kuros starp oglekļa atomiem ir tikai vienkāršās saites. 
Vienkāršākais piesātināto ogļūdeņražu pārstāvis ir metāns CH4. Tā ir ūdenī gandrīz nešķīstoša bezkrāsaina, labi degoša gāze, kurai nav smaržas. Metāns ir dabasgāzes galvenā sastāvdaļa. Tas uzkrājas arī akmeņogļu šahtas, un tad to sauc par raktuvju gāzi.

Ir pazīstami daudzi ogļūdeņraži, kas pēc uzbūves un īpašībām ir līdzīgi metānam. Tie ir etāns C2H6, propāns C3H8, butāns C4H10 u.c. Etāna, propāna un citu ogļūdeņražu molekulu uzbūvi var parādīt ar šādām struktūrformulām un molekulu uzbūve:
 
met.png
metāns
etans.png
etāns
propans.png
propāns
butans.png
butāns
 
Etāns, propāns un butāns arī ir dabasgāzes sastāvdaļas. Taču to dabasgāzē ir ievērojami mazāk par metānu.

Piesātināto ogļūdeņražu nosaukumi.
 
Visu piesātināto ogļūdeņražu kopīgais starptautiskais nosaukums ir alkāni.

Pirmajiem četriem piesātinātajiem ogļūdeņražiem ir to vēsturiski izveidojušies nosaukumi (metāns, etāns, propāns un butāns). Sākot ar piekto - pentānu, piesātināto ogļūdeņražu nosaukumus atvasina no grieķu skaitļu vārdiem, tā norādot oglekļa atomu skaitu ogļūdeņraža molekulā un pievienojot izskaņu "-āns" (pentāns, heksāns utt.).

Aplūkojot piesātināto ogļūdeņražu molekulformulas CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ir viegli saskatīt, ka katrs nākamais savienojums atšķiras no iepriekšējā par vienu atomu grupu CH2. Šādu savienojumu rindu, kuras locekļiem ir līdzīga uzbūve un īpašības, sauc par homologu rindu (tas nozīmē "līdzīgu savienojumu rinda").

Kā jau minēts, oglekļa atomi var veidot taisnas un sazarotas virknes. Aplūkosim butāna uzbūvi. Tā ķīmiskā formula ir C4H10. Taču ar šādu formulu ir divi piesātinātie ogļūdeņraži, kuru uzbūve un īpašības ir dažādas.
  
butans.png
butāns
izbobutans.png
izobutāns
 
Šīs vielas atšķiras arī ar citām īpašībām.

Savienojumus, kuriem ir vienāda ķīmiskā formula, bet atšķirīga uzbūve un īpašības, sauc par izomēriem. Pašu šo parādību sauc par izomēriju.

Ja piesātinātā ogļūdeņraža molekulā ir 5 oglekļa atomi, tad iespējami 3 izomēri. Ogļūdeņradim ar 7 oglekļa atomiem molekulā ir iespējami 9 izomēri, utt. Tas arī ir viens no izskaidrojumiem, kādēļ organisko vielu ir tik daudz.
  
 
Gustavs Vanags.png
Gustavs Vanags (1891-1965) - latviešu ķīmiķis-organiķis, ķīmijas zinātņu doktors, profesors, akadēmiķis. Organiskās sintēzes institūta laboratorijas vadītājs. Izveidojis plašu ķīmiķu-organiķu skolu. Sintezējis daudz jaunu ārstniecības preparātu, dažādu reaģentu. Sarakstījis organiskās ķīmijas mācību grāmatas, kā arī latviešu valodā pirmo "Ķīmiju pamatskolām" (1926).  
 
Atsauce:
http://lv.wikipedia.org/wiki/Gustavs_Vanags
R.Rudzītis, F.Feldmanis Ķīmija pamatskolai 175-176 lpp.