Skābju ķīmiskās īpašības
1. Skābes ūdens šķīdumos disociē - sadalās jonos.
HClH++ClH2SO42H++SO42
2. Skābes spēj reaģēt ar metāliem, veidojas sāls un ūdeņradis.
2Na+2HBr2NaBr+H2Zn+H2SO4ZnSO4+H2
Svarīgi!
Jāatceras, ka ir 5 metāli (Cu, Ag, Au, Pt un Hg), kas nespēj izspiest ūdeņradi no skābēm
3. Skābes spēj reaģēt ar metālu oksīdiem, veidojas sāls un ūdens.
CaO+2HClCaCl2+H2OAg2O+2HNO32AgNO3+H2O
4. Skābes spēj reaģēt ar bāzēm un amfotēriem hidroksīdiem, veidojas sāls un ūdens.
Skābju reakcijas ar bāzēm sauc par neitralizācijas reakcijām !
Ca(OH)2+2HNO3Ca(NO3)2+2H2ONaOH+HINaI+H2O
5. Skābes spēj reaģēt ar sāļiem. Norisinās apmaiņas reakcija, un rodas jauna skābe un jauns sāls.
H2SO4+CaSCaSO4+H2SH2CO3+NaClreakcijanenotiek
Svarīgi!
Jāatceras, ka tikai stiprāka skābe var izspiest vājāku.
Skābju stiprums samazinās rindā no kreisās uz labo pusi. (Skābes pa kreisi spēj izspiest skābes, kuras atrodas pa labi)
H2SO4HClHNO3H3PO4HFH2SO3H2CO3H2SH2SiO3
6. Dažas skābes sadalās.
H2CO3H2O+CO2H2SO3SO2+H2O
7.Skābes maina indikatoru krāsu !
Universālindikators - paliek sarkans
Metiloranžs  - paliek sarkans
Zilais lakmuss - paliek sarkans