Ozons
Ozona uzbūve un īpašības
Ozona fizikālās īpašības:
Gāze
Ar zilu krāsu
Ar asu smaku
Ar kušanas temperatūru -192,7 grādi pēc Celsija skalas
Ar viršanas temperatūru -119,7 grādi pēc Celsija skalas
Blīvums = 2,14 g/l
Relatīvais blīvums pret gaisu 1,6 (tātad smagāks par gaisu)
Ūdenī šķīst labāk par skābekli
Nevada siltumu un elektrību.
Ozons ir indīgs.
ozonemolecule.png
 
Skābekļa (O) atomi savā starpā saistīti ar nepolārām kovalentajām ķīmiskajām saitēm.
  
Izplatība dabā
Svarīgi!
Ozons atrodas augstākajos atmosfēras slāņos.
Ozona slānī ultravioleto staru ietekmē vienlaikus notiek ozona molekulu veidošanās un noārdīšanās procesi. Atmosfēras antropogēnais piesārņojums var izjaukt šo niecīgo ozona slāni. Tā rezultātā paaugstinās ultravioletā starojuma intensitāte, kas negatīvi iedarbojas uz cilvēka organismu, augiem un dzīvniekiem, izraisot ādas apdegumus, pāragru novecošanos, ļaundabīgus audzējus, kataraktu, DNS bojājumus, ūdens ekosistēmas izjaukšanu, fotoķīmiskā piesārņojuma palielināšanos.
ozonacaur.png
Ozona slānis virs Antarktīdas
 
Ozona slāņa noārdīšanā vainojami:
• Freoni (fluoru saturoši organiskie savienojumi);
• Slāpekļa oksīdi;
• Fluora savienojumi.
 
Gaisā ozona piemaisījums rodas pērkonnegaisa laikā, darbojoties kopētājiem un citām iekārtām, kur izmanto augstu elektrisko strāvu, vai arī lietojot ultravioletās lampas (kvarca lampa). Liels ozona piemaisījums ir arī skujkoku mežos.
 
  
Atsauce:
http://www.sciencekids.co.nz/pictures/chemistry/ozonemolecule.html
https://eduspace.lv/macibas/mod/page/view.php?id=3551