Atomu un molekulārās mācības vērtīgākās atziņas
Atziņas formulētas zinātnieku kongresā 1861. gadā
Svarīgākās atziņas:
• Pastāv vielas ar molekulāru un nemolekulāru uzbūvi.
Starp molekulām ir atstarpes, kuru lielums ir atkarīgs no vielas agregātstāvokļa un temperatūras.
ATTSTARPMOLEKULĀM.PNG
• Molekulas atrodas nepārtrauktā kustībā.
• Starp molekulām pastāv pievilkšanās un atgrūšanās spēki.
 
Molekulas sastāv no sīkām daļiņām - atomiem.
atoms.png
 
• Viena veida atomi atšķiras no cita veida atomiem pēc protonu un elektronu skaita.
• Pēc sastāva vielas var būt vienkāršas un saliktas.
 
Skābeklis vienkārša viela
o2molekula.bmp
Ūdens salikta viela
h2omolekula.png
 
• Fizikālajās pārvērtībās vielas formula nemainās, bet ķīmiskajās mainās.
• Vielām ar nemolekulāru uzbūvi cietā agregātstāvoklī kristālrežģi atrodas atomi.
Vārāmā sāls (NaCl)
nacljonukrežģ.png
 
Svarīgi!
• Fizikālajās pārvērtībās izmainās molekulu mehāniskā kustība, bet ķīmiskajās pārvērtībās notiek atomu pārgrupēšanās, kas saistīta ar citu vielu veidošanos.