Lappuses iekārtojums
Dokumenta lapu nosacīti var sadalīt vairākās zonās:
 
 
lap_iek.png
 Lappuses galveno daļu aizņem pamatteksta lauks, kurā atrodas dokumenta saturs.
 
Pamatteksta laukam visās četrās pusēs ir lapas neapdrukājamās malas(brīvās malas (piemales)): kreisā (left), laba (right), augšējā (top), apakšējā (bottom).  
 
Kreisajā malā papildus jau noteiktajai neapdrukājamai malai vēl var paredzēt brīvu malu iesiešanai.
 
Dokumenta lapas augšējā un apakšējā malā atrodas attiecīgi galvene (Header) un kājene(Footer). Tajās parasti tiek izvietota lappušu numerācija. Tur var ievadīt arī tekstu un citu informāciju, kas tiks attēlota uz visām dokumenta lapām.
 
Lietotne paredz iespēju galvenē vai kājene ievietot arī datnes nosaukumu, datumu, laiku u.c. informāciju.
 
Dažkārt nepieciešams tekstā veikt atsauci uz kāda autora darbu vai paskaidrot kādu terminu, svešvārdu. šim nolūkam tekstapstrādes lietotnē izmanto vēres (Footnote).
 
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 27. - 28.lpp.
Informātika pamatskolai 3.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2010. 33.lpp.