Datu ievadīšana un rediģēšana
Lai ievadītu datus:
- atlasa šūnu;
- ievada datus (ievadāmie dati vienlaikus ir redzami šūnā un formulu joslā);
 
datu_ievad.png
 
- apstiprina datu ievadīšanu, piespiežot tastatūras taustiņu Enter vai formulu joslā pogu Enter (Ievadīt).
Svarīgi!
Skaitļi šūnā tiek līdzināti pa labi. Skaitļu ievadīšanas ieteicams izmantot cipartastatūru, jo tad kā decimālatdalītājs tiks izmantots datorā lietotais simbols - komats vai punkts.
Lai rediģētu šūnas saturu, atlasa šūnu un izmanto kādu no šiem paņēmieniem.
Ievada datus no jauna un apstiprina ievadīšanu
Izpilda šūnā dubultklikšķi, un šūnā sāk mirgot kursors. Veic labojumus un apstiprina datu ievadīšanu.
Izpilda klikšķi formulu joslā, kurā sāk mirgot kursors. Rediģēšanu veic formulu joslā un tad apstiprina datu ievadīšanu.
Lai dzēstu šūnas saturu:
- atlasa šūnu
- piespiež taustiņu Delete.
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 95. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 49.-50. lpp.