Datu filtrēšana
Filtrēšana ir datu atlasīšana tabulā pēc noteiktiem kritērijiem.
Lai uzsāktu datu filtrēšanu:
- atlasa jebkuru no saraksta šūnām;
Cilnes Data (Dati) grupā Sort&Filter (Kārtot un filtrēt) piespied pogu filtrs.pngFilter (Filtrs).
Pirmajā rindā pie kolonnu nosaukumiem parādās pogas ar bultu (filtra pogasfiltrapoga.png.
 
filtres.png
 
Lai filtrētu ierakstus pēc kolonnā esoša teksta vai vērtības:
- izpilda klikšķi uz filtra pogas filtrapoga.png blakus lauka nosaukumam, pēc kā vēlas veikt filtrēšanu (piemēram, Vārds), lai atvērtu filtrēšanas izvēlni;
- izvēlas tekstu vai vērtību, ko atfiltrēt (piemēram, Dace)
dace.png
Rezultāts:
 
dace_filtrs.png
 
 Lai redzētu visas rindas, atver filtrēšanas izvēlni un izpildi klikšķi uz Select All (Atlasīt visu) un piespied pogu OK (Labi) vai filtrēšanas izvēlnē izpildi klikšķi uz
Clear Filter From"..."
atcelt.png
 
Piemērs:
 
Atsauce:
Informātika pamatskola.3.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2010 - 142. - 145. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 65.-66..lpp.