Absolūta un relatīvā adresācija
 
Formulās var izmantot šūnu relatīvo, absolūto un jaukto adresāciju. Atšķirība starp adresāciju veidiem izpaužas formulu kopēšanas procesā.
 
Šūnas adreses apzīmējums formulā
Adresācijas veids
Kopēšanas rezultāts
A1, C4, E10Relatīvā adreseAdrese mainās, pieskaņojoties jaunajai vietai. Kopējot formulu lejup, palielinās rindu numuri, bet, kopējot pa labi, mainās kolonnu apzīmējumi.
$A$1, $C$4, $E$10Absolūtā adreseAdrese nemainās.
$A1,$C4Jauktā adreseMainās rindas numurs, pieskaņojoties jaunajai vietai.
A$1, C$4Jauktā adreseMainās kolonnas apzīmējums, pieskaņojoties jaunajai vietai.
Svarīgi!
Kā nemainības pazīme šūnas adresē tiek izmantota dolāra zīme $. Šūnas adreses apzīmējums, pirms kura ir dolāra zīme, kopējot nemainās.
Lai saprastu, kāpēc adreses sauc par relatīvajām, var aplūkot vienkāršu piemēru. Šūnā C2 izveidota formula, kas saskaita šūnās A2 un B2 ievadītos skaitļus. Dublējot šo formulu uz leju, tiek iegūti šādi rezultāti:

relat1.png

Tas noticis, dublēšanas laikā mainoties šūnu adresēm formulās.
Šūnā C2 izveidoto formulu lietotne "saprot" kā divu pa kreisi no tās esošo šūnu (t.i. A2 un B2) summu. Veicot dublēšanu, šūnā C3 iegūst formulu =A3+B3, t.i. , tiek saskaitītas divas pa kreisi no C3 esošās šūnas, bet šūnā C4 - divas pa kreisi no C4 esošās šūnas.
Tātad relatīvā adrese norāda uz šūnu atbilstoši tās atrašanās vietai attiecībā (relatīvi) pret to šūnu, kurā izveidota formula, piemēram, "divas šūnas pa kreisi" vai "vienu šūnu pa kreisi".
Atsevišķos gadījumos ir nepieciešams, lai, dublējot formulu, šūnu adreses netiktu mainītas, bet formula turpinātu vērsties pēc datiem, kas atrodas vienā un tajā pašā šūnā. Tad lieto absolūtās adreses.
Kā piemērs aplūkota tabula, kurā pārrēķina preču cenas no latiem uz eiro:
- šūnā C5 preces cenu latos dala ar eiro kursu (ievada un apstiprina formulu =B5/A1):
ab.png

Dublējot formulu uz šūnām C6:C9, iegūst šādus rezultātus:
- šūnā C6 - nepareiza vērtība, jo monitora cena latos dalīta nevis ar eiro kursu, bet gan ar dolāru kursu, kas atrodas šūnā A2;
- šūnā C7 - kļūdas paziņojums #DIV/0, kas nozīmē, ka ir notikusi dalīšana ar nulli (tukšās šūnas A3 vērtību), bet ar nulli dalīt nedrīkst;
- šūnās C8 un C9 - kļūdu paziņojumi #VALUE!. Iemesls ir tas, ka dalīts tiek ar šūnām, kuras atrodas teksts (A4 un A5).
abs1.png

Lai formulas būtu pareizas, katrā formulā ir jāmainās preces cenai latos, bet eiro kurss atrodas vienā un tajā pašā šūnā un, formulu dublējot, šai šūnas adresei nevajadzētu mainīties, t.i., šūnā C6 jābūt formulai  =B6/A1, bet šūnā C7 - formulai = B7/A1 utt.
Šādos gadījumos lieto absolūto adresāciju.
Lai izlabotu formulu:
- atlasa šūnu C5, kurā ir formula, kas jālabo;
- formulu joslā ieklikšķina uz adreses A1;
- nomaina adresāciju vienā no veidiem:
     * piespiežot taustiņu F4 (ja taustiņu F4 piespiež vairākas reizes, tad cikliski mainās četri iespējamie adresācijas veidi, t.i., $A$1, A$1, $A1 un A1);
     * ievadot $ zīmes, izmantojot tastatūru;
- kad formula izlabota uz  =B5/$A$1, piespiež taustiņu Enter.
abs6.png

Dublējot formulu =B5/$A$1 uz šūnām C6:C9, iegūst pareizus galarezultātus. Dublējot formulu, mainās tikai tā formulas daļa, kur lietota relatīvā adrese. Lietojot absolūto adresi, atbilstošā formulas daļa dublējot paliek nemainīga (šūnas A1 adrese formulās tiek it kā "iesaldēta"):

Atsauce:
Informātika pamatskola.3.daļa/Viestura Vēža redakcijā. Rīga: "Mācību grāmata", 2010 - 116 - 118 lpp.
Atsauce:
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 60.-62..lpp.