Lineārā struktūra
 Algoritmus, kuru komandas tiek izpildītas tādā secībā, kādā tās pierakstītas, sauc par lineāriem algoritmiem. Blokshēmās lineāro algoritmu pierakstā nelieto sazarošanās elementus.
Parasti algoritmi netiek rakstīti vienam konkrētam gadījumam vai uzdevumam, bet gan veselai līdzīgu uzdevumu grupai. Strukturētā teksta pieraksts, funkcijas t = 2ab - 4c vērtības aprēķināšanai:
 
Algoritms funkcijas t = 2ab - 4c aprēķins
 
Sākums
1. Mainīgajiem a, b, c piešķir vērtības.
2. Aprēķina 2ab un rezultātu piešķir mainīgajam x.
3. Aprēķina 4c un rezultātu piešķir mainīgajam y.
4. Aprēķina xy un rezultātu piešķir mainīgajam t.
5. Izvada mainīgā t vērtību.
Beigas
Saīsinātais pieraksts

Vērtību aprēķināšana un piešķiršana algoritmos tiek veikta ļoti bieži. Tādēļ saīsina to ar zīmi := un sauc par piešķiršanas komandu.
Algoritms funkcijas t = 2ab - 4c aprēķins
Sākums
1. mainīgajiem a, b, c piešķir vērtības;
2. x:=2ab;
3.y:=4c;
4. t:=xy;
5. izvada mainīgā t vērtību;
Beigas
 
Algoritma pieraksta grafiskā forma ir blokshēma, kura veidota no atsevišķiem grafiskiem elementiem.
Vispārīgā gadījumā katra algoritma komanda sastāv no divām daļām: izpildāmās darbības un norādes uz vietu algoritma pierakstā, kur atrodas nākamā izpildāmā komanda.
Strukturētā teksta pierakstā tiek pieņemts, ka pēc katras komandas izpildes algoritma izpildītājam jāpāriet pie komandas, kas atrodas nākamajā rindā, ja vien nav bijis norādījums izpildīt kādu citu komandu.
Blokshēmās uz katru nākamo izpildāmo komandu norāda bultiņa, kura "iziet" no izpildītās komandas. Katram blokshēmas elementam var pienākt viena bultiņa (izņēmums ir sākuma elements, kuram nepienāk neviena bultiņa). No katra blokshēmas elementa iziet tikai viena bultiņa (izņēmums ir beigu elements, no kura neiziet neviena bultiņa un sazarošanās elements, no kura iziet divas bultiņas).
 
Algoritma blokshēmas piemērs, atbilstoši kurai nosaka funkcijas t=2ab-4c
lin12.png
Piemēram:
  
a = 2, b = 3, c = 1;
  
t = ?
 
 
Sākums
 
 
Ievada a = 2, b = 3, c = 1;
 
 
Aprēķina x=2ab=223=12;
 
 
Aprēķina y=4c=41=4;
 
 
Aprēķina t=xy=124=8;
 
 
Izvada t vērtību: 8
 
 
Beigas
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. - 82. -83. lpp.