Datņu un mapju meklēšana pēc to satura, modificēšanas datuma, izveidošanas datuma, izmēra un izmantojot aizstājējzīmes
Meklēšanas kritēriju izveidošana.
mekl_kr.png
Lai meklētu datnes pēc to satura, lodziņā A word or phrase in the file: ievada meklējamo vārdu vai frāzi, piemēram:

ligums.png

Lai meklētu datnes pēc to modificēšanas vai izveidošanas datuma:
- ar klikšķi uz bult.png  atver sadaļu When was it modified?;
- izvēlas vienu no laika perioda veidiem:

laik_izv.png
 
• pirmajos četros gadījumos meklēts tiks pēc pēdējo izmaiņu izdarīšanas datuma;
• ja izvēlas norādīt citu periodu (Specify dates), aktīvi kļūst lodziņi, kuros:
-  izvēlas, pēc kura datuma meklēt:
dat_izv.png
 
- norāda atbilstošos datumus no (from) līdz (to):
 
kalend.png
 
Lai meklētu datnes pēc to izmēra:
- ar klikšķi uz  bult.png atver sadaļu What size is it?;
- izvēlas vienu no lieluma ierobežojuma veidiem:
 
izm_izv.png

 - ja izvēlēts, Specify size (in KB), tad aktīvi kļūst lodziņi, kuros var:
• izvēlēties salīdzināšanas veidu;
• ievadīt vērtību kilobaitos:

izm.png
 
Aizstājējzīmju izmantošana
Ja norāda nosaukuma daļu, tiek meklētas visas datnes, kuru nosaukums satur norādīto frāzi. Nosaukuma norādē ir pieļaujama arī aizstājējzīmju lietošana.
Aizstājējzīme (wildcard character0 ir tastatūras rakstzīme, ko izmanto  vienas vai vairāku rakstzīmju vietā. Ar jautājuma zīmi (?) var aizstāt jebkuru vienu rakstāmzīmi, ar zvaigznīti (*) var aizstāt jebkuru skaitu rakstzīmju.
- ievadot att1.*, tiks meklētas datnes un mapes ar vārdu att1 un jebkuru paplašinājumu, piemēram, Att1.doc, att1.bmp;
- ievadot a*, tiks meklētas datnes un mapes, kuru vārdos pirmā rakstzīme ir a, piemēram, aina.bmp, a.doc;
- ievadot *1, tiks meklētas datnes un mapes, kuru vārds beidzas ar 1, piemēram, teksts1.doc, att21.bmp.
Svarīgi!
Bez minētajām ir vēl citas aizstājējzīmes.