Mapes izveidošana
Lai izveidotu mapi:
- izvēlas disku, kurā veidot mapi, vai mapi, kurai veidot apakšmapi;
- izveido jaunu mapi, izmantojot kādu no paņēmieniem, piemēram:
          - konteksta komandkartes komandu New/Folder;
          - komandu File/New/Folder:
izveid.png
 
- izvēlētā diska vai mapes satura saraksta beigās redzama jaunā mape ar atlasītu tās nosaukumu New Folder. Gadījumā, ja mape ar tādu nosaukumu jau eksistē, jaunajai mapei tiks piešķirts nosaukums New Folder (2), New Folder (3) utt.;
newf1.png
 
- ievada mapes nosaukumu, piemēram, Bildes:
newf2.png
 
- noklikšķina citā vietā vai piespiež taustiņu ENTER.
 
Mapju un datņu pārdēvēšana
Mapes vai datnes pārdēvēšana ir tās nosaukuma maiņa uz citu.
Lai pārdēvētu datni vai mapi:
- atlasa vajadzīgo datni (mapi);
- izvēlas kādu no pārdēvēšanas komandas aktivizēšanas metodēm:
           - klikšķina uz nosaukuma, līdz tas tiek atlasīts;
           - izmanto komandu File/Rename;
           - izmanto konteksta komandkartes komandu Rename;
- nosaukums tiek automātiski atlasīts un tā galā ir redzams teksta kursors. Ievada jauno nosaukumu;
- noklikšķina citā vietā vai piespiež taustiņu ENTER.
rename.png
 
Video:
 
Nevar pārdēvēt atvērtu datni.
Atsauce:
Informātika pamatskola. 2. daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīga,  "Mācību grāmata", 2006. 162.-163.  lpp.