Lai pārvietotos tekstā, var izmantot kursora vadības taustiņus:
 • sākumvietas taustiņu HOME parasti izmanto kursora pārvietošanai uz rindas sākumu:
  1k.svg
   
 • beigvietas taustiņu END parasti izmanto kursora pārvietošanai uz rindas beigām:
  2k.svg
   
 • bulttaustiņi pārvieto kursoru pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju:
  3k.svg
   
  4k.svg

 • augšupšķiršanas taustiņu Page Up Pageup_1.svg parasti izmanto, lai dokumentu "pāršķirtu" par viena ekrāna saturu uz augšu;
   
 • lejupšķiršanas taustiņu Page Down  Pagedn.svg parasti izmanto, lai dokumentu "pāršķirtu" par viena ekrāna saturu uz leju.