Uz tastatūras atrodas arī virkne taustiņu, kas maina citu taustiņu nozīmi:
  
Burtslēga taustiņš Caps Lock darbojas kā slēdzis: kad tas ir ieslēgts, tad tastatūras burtu taustiņi ievada lielos burtus (parasti uz tastatūras deg lampiņa Caps), kad izslēgts - mazos burtus.
 
Pārslēgšanas taustiņš Shift nospiestā stāvoklī piešķir pārējiem taustiņiem citu nozīmi. Rakstot tekstu, to izmanto diviem mērķiem:
  • ja to tur nospiestu, tad, spiežot uz burtu taustiņiem, iegūst lielos burtus, ja ir ieslēgts mazo burtu rakstīšanas režīms, bet mazos burtus iegūst, ja ir ieslēgts lielo burtu rakstīšanas režīms;
  • ja uz taustiņa ir vairākas rakstzīmes, kas nav burti, tad, ja pārslēgšanas taustiņš nav nospiests, tiks ievadīta apakšējā rakstzīme, bet, ja ir nospiests, - augšējā rakstzīme.
Ciparslēga taustiņš Num Lock nospiestā stāvoklī ciparu tastatūru ļauj izmantot skaitlisku datu ievadei (parasti uz tastatūras deg lampiņa Num). Ar atslēgtu ciparslēga taustiņu lielākā daļa cipartastatūras taustiņu tiek izmantoti kursora vadībai un ekrāna ritināšanai.
 
Vadības taustiņu Ctrl nospiežot vienlaicīgi ar citiem taustiņiem, tiem tiek piešķirta cita – alternatīva – nozīme, piemēram, kādas darbības veikšana.
 
Alternēšanas taustiņu Alt nospiežot vienlaicīgi ar citiem taustiņiem, tiem tiek piešķirta cita, alternatīva nozīme, piemēram, kādas darbības veikšana.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 1.daļa. Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. -lpp.26.-27.