Skrejošā burtu rinda
Skrejošos burtus parasti ievieto pirmās lapas augšējā daļā. Tos ievieto starp tagiem <marquee> un </marquee>.
 
Taga marquee atribūti ir:
 
- width un height - ar šiem atribūtiem iestāta skrejošo burtu rindas apgabala platumu un augstumu, ko norāda procentos no Internet Explorer loga izmēriem vai arī pikseļos. Ja netiek norādīti šie parametri (pēc noklusējuma), tad platumu pieņem vienādu ar loga platumu un augstumu - vienādu ar burtu augstumu;
 
- align - šis atribūts izlīdzina skrejošo burtu rindu attiecībā pret apkārtējo tekstu. Iespējamās vērtības ir: left, right, center, top, bottom un middle;
 
- behavior - šis atribūts apraksta teksta pārvietošanās kārtību, tā vērtība var būt:
* scroll - šī vērtība tiek pieņemta pēc noklusējuma un norāda, ka teksts pārvietojas vienā virzienā, kamēr viss teksts sasniedz apgabala malu. Pēc tam kustība sākas no jauna;
* slide - teksts pārvietojas, līdz sasniedz malu, bet pēc tam apstājas;
* baunce - teksts pārvietojas uz priekšu un atpakaļ norādītajās robežās.
 
- bgcolor - iestāta fonu vietā, kur pārvietojas teksts;
 
- direction - iestāta virzienu, kādā ir jāpārvietojas tekstam, right, down, up vai left (pēc noklusējuma left);
 
- hspace - iestāta tukšā apgabala robežas ap skrejošo tekstu labajā un kreisajā pusē;
 
- vspace - iestāta tukšā apgabala robežas ap skrejošo tekstu no augšas un no apakšas;
 
- loop - norāda, cik reizes jāatkārtojas teksta kustībai. Ja vērtība ir -1 vai infinite (pēc noklusējuma), tad kustība notiek visu laiku;
 
- scrollamount - iestāta attālumu starp teksta fragmentiem pikseļos. Ar šī atribūta palīdzību var veidot slīdošus attēlus. Animācija notiek periodiski, dzēšot un zīmējot jaunā vietā attēlu. Parametrs scrollamount norāda attālumu starp veco un jauno uzzīmēto attēlu (pikseļos). Sintakse: <marquee scrollamount=skaitlis>....</marquee>;
 
- scrolldelay - norāda laiku milisekundēs starp atkārtotu teksta vai attēla parādīšanos.
 
Piemērs:
Teksts slīd no kreisās puses uz labo, līdz labajā pusē apstājas.
 
<html>
<body>
<marquee behavior="slide" width="50%">
<font size="5" color="#33cc33">AAAAA</font>
</marquee>
</body>
</html>
 
Piemērs:
Šajā piemērā teksts pārvietojas no kreisās uz labo pusi un atpakaļ.
 
<html>
<head>
<title>Skrejošs teksts</title>
</head>
<body>
<marquee scrollamount="50" scrolldelay="5">
<b>Sis teksts pārvietojas ātri</b>
</marquee>
<marquee behavior="alternate">
<b>Sis teksts pārvietojas uz priekšu un atpakaļ</b>
</marquee>
</body>
</html>
 
Piemērs:
Šajā piemērā teksts pārvietojas no augšas uz leju.
 
<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body>
<marquee direction=down bgcolor="#99ff99" height="300" width="100" hspace="100" vspace="100">
<font size="5" color="#0000FF">tekstsl teksts2 teksts3</font>
</marquee>
</body>
</html>
 
Ja starp marquee tagiem ievieto attēlu tagā <img src="attēla adrese">, tad attēls pārvietojas. Attēla kustība nav vienmērīga. Lai panāktu kaut cik vienmērīgu kustību, jāizmanto scrollamount = 1 vai 2, bet šajā gadījumā attēls kustēsies lēni.
 
Piemērs:
<html>
<head>
<title>Kustība ar marquee</title>
</head>
<body>
<marquee scrollamount = "2"><img src = "zim.jpg" width = "75" height = "75" border = "0" alt = "">
</marquee>
</body>
</html>
 
Attēls lēni kustēsies no kreisās puses uz labo pusi.
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 99.-102. lpp.