Teorija

Elektroenerģijas patēriņš

Katrā dzīvoklī izmanto elektroenerģiju. Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no izmantotās ierīces jaudas un no laika, cik ilgi tā darbojas.
Ikdienā strāvas veikto darbu dēvē par patērēto elektroenerģiju E  (E = A).

Svarīgi!
Elektroenerģija = elektriskā jauda x laiks
E = Pt

Patērēto elektroenerģiju parasti izsaka kilovatstundās (kWh), nevis džoulos (J).
Starp J un kWh pastāv sakarība:
1kWh=1000W3600s=3600000Ws=3600000J=3,6MJ

Elektroenerģijas patēriņu kilovatstundās uzskaita elektroenerģijas skaitītājs.
skait.bmp

Par elektroenerģiju ir jāmaksā pēc noteikta tarifa, sākot no 2012.gada 1.jūlija maksa par 1 kWh - EUR 0,1515.
 
Aprēķini, cik izmaksā 4 stundu televizora skatīšanās, ja televizora jauda ir 200W ?
Ievēro, jāpāriet nevis uz SI mērvienībām (W un s), bet uz tām, kurās izsaka patērēto elektroenerģiju (kW un h).

P=200W=0,2kWt=4htarifs=0.1515eirosamaksa?sam.=EtarifsE=Ptsam.=Pttarifssam.=0,240,1515=0,1212eiro12eirocenti

Lai noteiktu mēneša laikā patērēto elektroenerģiju jeb stāvas paveikto darbu:

1) no skaitītāja nolasa tā rādījumu mēneša sākumā un mēneša beigās;
2) šo rādījumu starpība ir mēneša laikā patērētā elektroenerģija kilovatstundās;
3) iegūto elektroenerģijas daudzumu reizina ar tarifu.


Piemērs:
Atsauce:
Fizika 9. klasei/Ilgonis Vilks. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.-159 lpp.: izmantotā literatūra: 123.lpp.
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga: RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 88. lpp.