Laika joslas
Diennakts ir laika posms, kad Zeme vienu reizi apgriežas ap savu asi.
Diennaktī ir 24 stundas (h), katrā stundā ir 60 minūtes (min) un katrā minūtē ir 60 sekundes (s).
 
Fizikā laika pamatvienība ir sekunde.
 
Svarīgi!
Cilvēki zemeslodi sadalījuši 24 laika joslās. Blakus laika joslās pulksteņu rādītāji atšķiras par vienu stundu.
Ja laika joslas tiek šķērsotas rietumu virzienā, tad pulkstenis jāpagriež par stundu atpakaļ. Bet, ja laika joslas šķērso austrumu virzienā, tad pulkstenis jāpagriež 1 stundu uz priekšu.
 
Tomēr ir arī pasaules laiks - Griničas laiks. Caur Griničas observatoriju iet nulles meridiāns.
 
nulle.bmp
 
griniča.bmp
Griničas observatorija Anglijā (viena no pirmajām observatorijām Eiropā, dibināta 1675. gadā).
 
grin.bmp
 
Šādi atzīmēts nulles meridiāns
 
Latvija atrodas 2. laika joslā. Kad Griničā ir 6:00, mums jau ir 8:00.