Ja homogēnā elektriskajā laukā, kuru veido divas attālumā d novietotas plaknes (kondensators) un kurām pieslēgts spriegums U, tiek pārvietots lādiņš q no vienas plates uz otru, tad elektriskā lauka veikto darbu var aprēķināt, izmantojot potenciālu starpību jeb spriegumu, kā arī elektriskā lauka spēku:
 
A=qU un
 
A=Fscosα, kur
F - elektriskā lauka - Kulona spēks, kas darbojas uz lādiņu. Zinot lādiņa lielumu q un elektriskā lauka intensitāti E, šo spēku var aprēķināt, izmantojot sakarību F=qE.
s - attālums, kurā pārvietots lādiņš - attālums starp platēm d.
α - leņķis starp spēka darbības  un pārvietojuma virzienu. Tā kā Kulona spēka darbības virziens sakrīt ar pārvietojuma virzienu, tad leņķis α=0 un savukārt cosα=1. To ievērojot, darbu, izmantojot Kulona likumu var aprēķināt šādi:
A=qEd
 
Tā kā iegūtajām darba vērtībām jābūt vienādām, varam salīdzināt arī izteiksmju labās puses!
 
qEd=qU (izdalām abas puses ar q un izsakām E):
 
E=Ud
 
Iegūstam vienkāršu formulu elektriskā lauka intensitātes aprēķināšanai. Izmantojot šo formulu, var iegūt arī SI sistēmas intensitātes mērvienību:
 
E=Vm
 
Elektriskā lauka spēki pārvieto lādiņu tā, lai samazinātos šī lādiņa potenciālā enerģija elektriskajā laukā.
Ievērojot, ka A=qEd un A=ΔWp, var iegūst formulu lādēta ķermeņa potenciālās enerģijas homogēnā elektriskajā laukā aprēķināšanai: Wp=qEd.