Teorija

Galvenie gāzes stāvokļa parametri ir spiediens \(p\), temperatūra \(T\) un tilpums \(V\). Šo parametru skaitliskās vērtības ir atkarīgas arī no gāzes masas \(m\). Eksperimenti rāda, ka šie parametri ir savstarpēji saistīti — mainot kādu no tiem, mainās arī pārējie.
Ideālās gāzes spiedienu nosaka pēc formulas:
 
p=NVkT, kur
 
\(p\) — gāzes spiediens, \(\mathrm{Pa}\),
NV — gāzes molekulu koncentrācija, m3,
\(k\) — Bolcmaņa konstante, 1,381023JK
\(T\) — gāzes termodinamiskā temperatūra, \(K\).
 
Atsauce:
Branka V., Gaumigs V., Puķītis P.,  Fizika vidusskolai: Konspektīvs izklāsts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007