Elektriskā lauka intensitāte un potenciāls
 
Katrs elektriski lādēts ķermenis ir elektriskā lauka izraisītājs. Elektriskajiem laukiem, neatkarīgi no tā, uz cik lielu lādiņu q tas darbojas, raksturo ar intensitāti. Intensitāte E ir vienāda ar spēku F, kas darbojas uz vienu vienību lielu pozitīvu lādiņu:
E=Fq
 
Homogēna elektriskā lauka intensitāti aprēķina arī ar formulu:
 
E=Ud
 
Elektrisko lauku attēlo grafiski ar elektriskā lauka intensitātes līnijām. Tās norāda, kādā virzienā elektriskajā laukā ir vērsts E vektors. Elektriskā lauka intensitātes vektors vienmēr ir vērsts pa intensitātes līniju pieskari. Pieņemts, ka intensitātes līnijas vienmēr vērstas no pozitīvā lādiņa uz negatīvo. Intensitātes līniju virzienu norāda ar bultiņām.
 
Elektriskā lauka potenciāls ϕ ir vienāds ar potenciālo enerģiju Wp, kuru pozitīvai lādiņa vienībai piešķir elektriskais lauks:
ϕ=Wpq
q - lādiņš