Praksē izmanto no vadoša materiāla izgatavotas plaknes, kurām piešķirts elektriskais lādiņš. Lai kvantitatīvi raksturotu šīs plaknes, pieņemam, ka tās ir bezgalīgi lielas. Šādas plaknes tiek raksturotas ne tikai ar piešķirtā lādiņa \(q\) lielumu, bet arī ar virsmas lādiņa blīvumu σ, ko var aprēķināt pēc sakarības:
 
σ=qS, kur
 
\(q\) - lādiņš, kas atrodas uz plaknes laukuma \(S\).
 
Teorētiski pierādīts un eksperimentāli noskaidrots, ka šādas plaknes elektriskā lauka intensitāte tās tuvumā visos punktos ir vienāda un nav atkarīga no attāluma.
Svarīgi!
Elektrisko lauku, kuram visos punktos ir vienāda intensitāte, sauc par homogēnu.
Uzlādētas, bezgalīgas plaknes elektriskā lauka intensitātes \(E\) moduli aprēķina pēc formulas:
 
E=σ2ϵ0, kur
σ - elektriskā lādiņa virsmas blīvums, Cm2,
ϵ0 - vakuuma elektriskā konstante ϵ08,91012Fm.
 
Pozitīvi uzlādētas plaknes elektriskā lauka grafiskais attēlojums - intensitātes līnijas "iziet" no pozitīvi lādētas plaknes:
 
elektriska lauka intensitate_12.png
 
Negatīvi uzlādētas plaknes elektriskā lauka grafiskais attēlojums - intensitātes līnijas "ienāk" negatīvi lādētajā plaknē:
 
elektriska lauka intensitate_13.png
 
Praksē plaši tiek izmantota iekārta, kuru veido pozitīvi un negatīvi uzlādētas plaknes. Šādas sistēmas elektriskā lauka attēlojums ir:
 
elektriska lauka intensitate_14.png
 
Attēlā redzams, ka ārpus plaknēm intensitāšu līnijas, ko rada katra plakne, vērstas pretējos virzienos - tātad rezultējošais lauks ārpus plaknēm ir "\(0\)".
 
Savukārt, starp plaknēm intensitātes līnijas vērstas vienā virzienā un elektriskā lauka rezultējošā intensitāte ir \(2\) reizes lielāka nekā katras plaknes radītā.
 
E=σϵ0
Svarīgi!
Tehnikā šādu divplakņu iekārtu sauc par plakņu kondensatoru!