1. Pārvietojums jebkurā laika momentā
 
slips_parv.svg
 
Lai aprēķinātu pārvietojumu kādā trajektorijas punktā, jānosaka pārvietojuma projekcijas uz asīm un izmantojot Pitagora teorēmu, jāaprēķina pārvietojuma modulis:
 
sx=l=v0xΔt==v0cosαΔtsy=v0yΔtgΔt22==v0sinαΔtgΔt22s=sx2+sy2
 
2. Trajektorijas liekuma rādiuss
 
slips_liekR.svg
 
Slīpi pret horizontu izsviesta ķermeņa kustībā paātrinājumu \(g\) varam sadalīt divās komponentēs:
gt - tangenciālajā - tajā, kurš maina ātruma lielumu un
gn - normālajā, jeb centrtieces - tajā, kurš maina ātruma virzienu.
Savukārt centrtieces paātrinājums ir atkarīgs no kustības ātruma un trajektorijas liekuma rādiusa:
 
gn=v2R
 
Izmantojot šo sakarību, varam atrast trajektorijas liekuma rādiusu:
a) trajektorijas augstākajā punktā centrtieces paātrinājums ir vienāds ar \(g\), un rādiusu varam aprēķināt:
 
R=v2g=v0x2g=v0cosα2g
 
b) Citos trajektorijas punktos aprēķinus izdarām, izmantojot paātrinājuma normālo komponenti:
 
gn=gcosβ
 
\(cosβ\) varam izteikt arī no ātruma projekciju trijstūra, jo atzīmētie leņķi ir vienādi kā leņķi ar savstarpēji perpendikulārām malām.
 
cosβ=vxvgn=gcosβ=gvxv
 
Ja ir zināms ķermeņa ātrums \(v\) dotajā trajektorijas punktā, tad liekuma rādiusu šajā punktā varam atrast:
 
R=v2gn=v2gcosβ=v2gvxv==v3gvx=v3gv0cosα