Teorija

Jauda un lietderības koeficients
Jauda pēc savas būtības ir darba veikšanas ātrums. Jo lielāka ir darba veikšanas jauda, jo lielāks darbs tiek padarīts laika vienībā.
Vidējais jaudas lielums ir padarītais darbs laika vienībā.
Jaudas lielums ir tieši proporcionāls paveiktajam darbam  A un apgriezti proporcionāls laikam t, kurā ir veikt darbs. to aprēķina pēc formulas
N=At
 
Jaudas SI sistēmas mērvienība ir Vats W. Automašīnām un citiem transportlīdzekļiem lieto vēsturiski senāku jaudas mērvienību - zirgspēki ZS. 1ZS = 736W
Piemērs:
Automašīnas dzinēja jauda 90 ZS = 66240 W.
Automašīnas un cita transportlīdzekļa jaudu var arī aprēķināt, ja ir zināms mašīnas vilcējspēks F un kustības ātrums v. Šo formulu iegūst pārveidojot jaudas aprēķina pamata formulu.
N=Fv
 
Jebkura ierīce neizmanto 100% no sākotnēji pievadītās enerģijas lietderīgā darba veikšanai. Tādēļ jebkurai ierīcei ir svarīga ne tikai jauda, bet arī lietderības koeficients, kas parāda cik efektīvi tiek izmantota iekārtai pievadītā enerģija.
Piemērs:
Lai mašīna varētu braukt, tad ir jāgriežas riteņiem. Bet, lai riteņi grieztos, dzinējam ir papildus jākustina kloķvārpstas mehānisms, jāgriež zobrati un liela daļa enerģijas izdalās siltuma veidā apkārtējā vidē. Rezultātā iekšdedzes dzinēja lietderības koeficients ir robežās 40 - 45 %. Tātad iekšdedzes dzinēja lietderības koeficienta dēļ tikai apmēram 40% no visa benzīna, kuru mēs iepildām mūsu automašīnās, rada mums vajadzīgo pārvietošanās efektu. Ja iepildām 20 l benzīna, tad 8 litri mums nodrošina pārvietošanos, bet 12 litri tiek sadedzināti nelietderīgi.
 
Lietderības koeficients η ir lietderīgās jaudas N attiecība pret pilno jeb kopējo jaudu Np. Tā aprēķināšanai izmanto formulu
η=NNp. Ja lietderības koeficientu izsaka procentos, tad izmanto formulu η=NNp100%
Lietderības koeficientam nav mērvienības. Bieži vien to izsaka procentos.
Tā kā jauda ir paveiktais darbs noteiktā laika vienībā, tad lietderības koeficientu var izteikt kā lietderīgi pastrādātā darba A attiecību pret kopējo pastrādāto darbu Ap. To aprēķina pēc formulas η=AAp100%
Svarīgi!
Lietderības koeficients vienmēr ir mazāks par 1 jeb 100% (η < 1 jeb η < 100%)
 
Atsauce:
E. Šilters, V. Regusts, A. Cābelis "Fizika 10. klasei" Lielvārds, 2004, 256 lpp.