Elektriskās pretestības cēlonis — materiālu veidojošo molekulu (jonu vai atomu) siltumkustība. Elektriskajā laukā brīvie elektroni (piemēram, metālos) saņem papildu kinētisko enerģiju. Daļiņas, kas atrodas kristālrežģu mezglu punktos, svārstās un traucē elektronu pārvietošanos (sk. zīm.).
 
YCUZD2302115001molekulas.gif
 
Saduroties ar svārstībā esošām daļiņām, elektroni atdod tām kinētiskās enerģijas daļu, kuru saņem no elektriskā laukā (tāpēc vadītājā izdalās siltums). Savukārt elektroni tiek bremzēti. Šī procesa izpausme — elektriskā pretestība.
Mainoties temperatūrai, piemēram, metālos, mainās elektriskā pretestība.
Ja 0°C temperatūrā metāla vadītāja pretestība ir R0, bet t temperatūrā — R, tad spēkā ir sakarība:
 
R=R0(1+αΔt)vaiR=R0(1+αΔT), kur
α — pretestības termiskais koeficients.
 
Pretestības termiskais koeficients raksturo vadītāja pretestības atkarību no temperatūras.
 
α=RR0R0ΔT=ΔRR0ΔT
 
Tātad pretestības termiskais koeficients, vadītājam sasilstot / atdziestot par 1K, ir vienāds ar vadītāja pretestības relatīvo izmaiņu.
Pretestības termiskā koeficienta mērvienība ir 1KvaiK1.
 
Materiāls
α, K1
alumīnijs
4,2103
nihroms
3,0104
varš
4,0103
ogle
8,0104
 
No tabulas ir redzams, ka metāliem pretestības termiskais koeficients ir pozitīvs, savukārt oglei — negatīvs. No tā izriet, ka, sildot metālu, tā pretestība palielinās. Un otrādi, sildot ogli, tā pretestība samazinās.
Mainoties temperatūrai, mainās vadītāja izmēri. Tomēr vadītāja pretestība galvenokārt ir atkarīga no īpatnējās pretestības maiņas, mainoties temperatūrai.
 
ρ=ρ0(1+αΔT)
 
Ja temperatūra ir virs \(200\) \(K\), tad metālu īpatnējās pretestības grafiks ir lineārs. 
 
YCUZD_050123_4876_19.svg
 
Zemās temperatūras metālu īpatnējās pretestības grafiks nav lineārs. Absolūti tīram metālam un ar kristālrežģi bez defektiem īpatnējā pretestība varbūt vienāda ar \(0\), temperatūrai samazinoties līdz \(0\)\(K\).
 
YCUZD_050123_4876_20.svg
 
Taču ir materiāli, kuriem pietiekami zemās temperatūrās var notikt otrā veida fāzes pāreja — pāreja supravadītspējas stāvoklī.
Zīmējumā var redzēt materiāla pretestības izzušanu, samazinoties temperatūrai līdz kritiskai vērtībai. Notikusi fāžu pāreja uz supravadošu stāvokli.
 
YCUZD_050123_4876_21.svg