Svarīgi!
Pieprasījuma elastība (cenas) parāda, kā izmainās pieprasītās preces daudzums, mainoties preces cenai.
Pieprasījuma elastību aprēķina, dalot pieprasītās preces daudzuma izmaiņas procentos (ΔQ=Q1Q0) ar cenas izmaiņu procentos (ΔP=P1P0).
 
Tātad pieprasījuma elastību (eD) var izteikt ar formulu:
 
eD=%ΔQ%ΔP=Q1Q0Q0100P1P0P0100
 
eD - pieprasījuma elastības koeficients,
%ΔQ - pieprasītās preces daudzuma izmaiņas (%),
%ΔP - cenas izmaiņas (%).
 
Svarīgi!
Ja elastības koeficienta modulis \(|e|<1\), tad pieprasījums ir neelastīgs - cenas izmaiņas būtiski neietekmē pieprasītās preces daudzuma izmaiņas.
Ja \(|e|>1\), tad pieprasījums ir elastīgs - nelielas cenu izmaiņas būtiski ietekmē pieprasītās preces daudzuma izmaiņas.
Ja \(|e|=1\), tad pieprasījums ir vienādots - par cik procentiem mainās cena, par tikpat procentiem mainās pieprasītās preces daudzums.
(Salīdzinot ar 1, elastības koeficienta zīmi neņem vērā.)
Pieprasījuma elastības aprēķins
 
Piemērs:
Sulas cena ir 0,70 eiro un patērētāji dienā iegādājas 100 pudeļu. Ja cenu palielinās līdz 0,80 eiro, patērētāji pērk tikai 70 pudeļu. Kāds ir pieprasījuma elastības koeficients?
 
1. Vispirms noteiksim pieprasītās preces daudzuma izmaiņas (%) - %ΔQ:
 
Q0 - sākotnēji pieprasītais preces daudzums (100 pudeles)
Q1 - pieprasītais preces daudzums pēc cenas izmaiņām (70 pudeles)
 
%ΔQ=Q1Q0Q0100=70100100100=30100100=30%
 
2. Aprēķināsim cenas izmaiņas (%), noteiksim %ΔP:
 
P0 - sākuma cena (0,70 eiro)
P1 - cena pēc izmaiņām (0,80 eiro)
 
%ΔP=P1P0P0100=0,800,700,70100=0,10,7100=14,3%
 
3. Aprēķināsim pieprasījuma elastības koeficientu, izmantojot iepriekš sarēķināto: 
 
eD=%ΔQ%ΔP=30%14,3%=2,1
 
Tātad pieprasījums ir elastīgs, jo \(|e| = 2,1 > 1\).
Tas nozīmē, ka pieaugot sulas cenai par 1%, pieprasītais sulas daudzums samazināsies par 2,1%, t.i., 2,1 reizes straujāk (mīnusa zīmi pie koeficienta var neņemt vērā, jāievēro tikai koeficienta absolūtā vērtība).
 
Pārdevēja kopējie ieņēmumi (TR) samazināsies. Pārbaudīsim to!
 
1. Ja sulas cena bija 0,70 eiro, tad tika nopirktas 100 sulas pudeles, un kopējie ieņēmumi bija:
 
TR = P * Q = 0,7 * 100 = 70
 
2. Ja cena pieauga līdz 0,80 eiro, tad tika nopirktas 70 sulas pudeles, un kopējie ieņēmumi bija:
 
TR = P * Q = 0,8 * 70 = 56
Svarīgi!
Tātad, ja pieprasījums ir elastīgs un pārdevējs paaugstina cenu, samazinās kopējie ieņēmumi. Ja cenu samazinātu, kopējie ieņēmumi palielinātos.
Piemērs:
Kefīra cena ir 0,40 eiro litrā, un patērētāji pērk 90 litrus dienā. Veikala īpašnieks paaugstina cenu līdz 0,50 eiro, bet tad patērētāji pērk kefīru tikai 85 litrus dienā. Kāds būs pieprasījuma elastības koeficients?
 
1. Ievietosim dotos lielumus pieprasījuma elastības aprēķināšanas formulā un aprēķināsim elastības koeficientu:
 
eD=%ΔQ%ΔP=Q1Q0Q0100P1P0P0100=8590901000,50,40,4100=5100900,11000,4=5,56%25%=0,22
  
Tātad pieprasījums ir neelastīgs, jo \(|e|=0,22<1\).
 
Noskaidrosim, kā cenas paaugstināšana kefīram ietekmē veikala īpašnieka ieņēmumus!
 
1. Ja kefīra cena bija 0,40 eiro litrā, tad patērētāji to iegādājās 90 litrus dienā, veikala ieņēmumi bija:
 
TR = P * Q = 0,4 * 90 = 36
 
2. Ja kefīra cena ir 0,50 eiro litrā, tad patērētāji to iegādājas 85 litrus dienā, un veikala ieņēmumi bija:
 
TR = P * Q = 0,5 * 85 = 42,50
Svarīgi!
Tātad, ja preces pieprasījums ir neelastīgs, tad, paaugstinot cenu, palielinās arī kopējie ieņēmumi, savukārt, samazinot cenu, samazināsies arī kopējie ieņēmumi.
Pieprasījuma elastības grafika attēlošana
 
labojums1.png
 
e = 0
Pārdevējiem ir iespēja paaugstināt cenu, cik grib, jo pircēji vienalga pirks šo preci.
 
labojums2.png
 
e = bezgalība
Ja pārdevēji paaugstinās cenu kaut vai par santīmu, pircēji nemaz nepirks šo preci.
 
Faktori, kas ietekmē pieprasījuma elastību
 
1. Vai precei ir aizvietotāji? Ja precei ir aizvietotāji, tad pieprasījums būs elastīgs; ja aizvietotāju nav, tad pieprasījums būs neelastīgs.
 
2. Kādu vajadzību prece apmierina? Pirmās nepieciešamības precēm pieprasījums ir neelastīgs. Precēm, bez kurām var iztikt, pieprasījums būs elastīgs.
 
3. Laika faktors. Īslaicīgā periodā pieprasījums ir neelastīgs, bet ilgstošā - elastīgs.
 
4. "Preces īpatsvars izdevumu struktūrā un ienākumi. Ja preces īpatsvars patērētāja kopējos izdevumos ir neliels, tad cenu kāpums maz ietekmēs patērētāja atbildes reakciju un pieprasījums būs neelastīgs. Ja prece veidos lielu daļu no visiem izdevumiem, tad patērētāji vairāk pārdomās, preci pirks mazāk un pieprasījums būs elastīgs."
 
5. Krājumi. Ja uzņēmumam ir kādas preces krājumi, tad tas šo preci nepirks, tātad pieprasījums būs elastīgs; ja krājumu nav - pirks, un pieprasījums būs neelastīgs.
 
likumsakaribas.png
 
Atsauce:
M. Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klasei. -  Rīga: Raka 2001.- 297 lpp. :il izmantotā literatūra: 45-48 lpp.