Tirgus ir mehānisms, kas saved kopā pircējus un pārdevējus, un šajā tirgū tie ierodas ar atšķirīgiem nodomiem.  
Pircēji ir ieinteresēti preci pirkt par zemāku cenu, savukārt pārdevēji ir ieinteresēti preci pārdot pēc iespējas dārgāk. Tātad pieprasījuma un piedāvājuma spēki ir dažādi.
 
Aplūkosim piemēru. SIA "W" ir gatavs pie noteiktām cenām ražot noteiktu daudzumu grāmatu ar nosaukumu "Book":
 
1 eiro - 2 grāmata (A)
2 eiro - 3 grāmatas (B)
3 eiro - 4 grāmatas (C)
 
Savukārt, pircēji vēlas pirkt pie konkrētas cenas šādu grāmatu daudzumu:
 
4 eiro - 1 grāmata (D)
2 eiro - 3 grāmatas (B)
1 eiro - 5 grāmatas (F)
 
Piedāvājumu (S) un pieprasījumu (D) attēlo grafikā, izmantojot dotos datus!
 
1.svg
 
Abos gadījumos redzams, ka punktā B gan pircēju, gan pārdevēju intereses ir vienādas. Ja grāmatas cena ir 2,00, tad patērētāji grib un spēj iegādāties 3 grāmatas, un arī pārdevēji vēlas pie šīs cenas pārdot tikpat daudz.
 
Punktā B ir sasniegts tirgus līdzsvars (Equilibrium). Tas nozīmē, ka, līdzsvara cenai esot 2,00 eiro, ir vienāds pieprasītais un piedāvātais preces daudzums (3 grāmatas). Šo daudzumu sauc par līdzsvara daudzumu.
Tirgus līdzsvars ir tāda situācija tirgū, kad pie noteiktas preces vai pakalpojuma cenas ir vienāds pieprasītais un piedāvātais preces vai pakalpojuma daudzums.

Tirgus līdzsvara cena ir tāda cena, pie kuras ir vienāds pieprasītās un piedāvātais preces vai pakalpojuma daudzums.

Tirgus līdzsvara daudzums ir tāds preces vai pakalpojuma daudzums, kuru pie noteiktas cenas ir gatavs saražot uzņēmums un iegādāties pircējs.
Grafiski tirgus līdzsvars veidojas punktā, kur krustojas pieprasījuma un piedāvājuma līknes.
"Tirgus līdzsvars ir izdevīgs gan pircējiem, gan pārdevējiem, jo par šo cenu (līdzsvara cenu) visi, kas gribēs preci - varēs nopirkt, savukārt visi, kas gribēs preci pārdot, spēs to izdarīt. Apmierināti būs visi pircēji, kas par šo cenu gribēja un spēja nopirkt, un visi pārdevēji."
 
Kā veidojas tirgus līdzsvars?
 
Balstās iepriekšējā piemērā!
 
Pieņemsim, ka grāmatas ar nosaukumu "Book" cena ir 1,00 eiro. Pircēji gribētu un spētu iegādāties 5 grāmatas, taču pārdevēji piedāvātu tikai 2 grāmatu. Tātad daudzi patērētāji nespētu apmierināt savas vēlmes, viņi būtu spējīgi nopirkt, bet tirgū nebūtu preces, trūktu grāmatu (2 < 5), tirgū rastos preces trūkums jeb deficīts (skatīt attēlā zemāk).
 
Pārdevēji justu, ka daudzi pircēji grib vēl iegādāties grāmatas, un cenu paaugstinātu līdz 3,00 eiro.
Jaunā cena būtiski mainītu situāciju tirgū, saskaņā ar pieprasījuma likumu patērētāji gribēs un spēs iegādāties mazāk preces - tikai 2 grāmatas.
Saskaņā ar piedāvājuma likumu par augstāku cenu pārdevēji gribēs un spēs piegādāt tirgum lielāku  daudzumu - 4 grāmatas. Tirgū radīsies pārpalikums (4 > 2) (skatīt attēlā zemāk).
 
Samazinot cenu, SIA "W" var cerēt, ka patērētāji pirks vairāk.
Samazinot cenu līdz 2,00 eiro, tirgū veidosies līdzsvars (QD=QS=3 grāmatas).
 
2.svg
 
Tirgus reakciju uz cenu izmaiņām var attēlot arī šādā tabulā.
 
Grāmatas cena (eiro)
Pieprasītais grāmatas "X" daudzums (gabali)
Piedāvātais grāmatas "X" daudzums (gabali)
Situācija tirgū
Kā situācija ietekmēs cenu
1,00
5
2
Trūkst preces
Veicinās cenu kāpumu
2,00
3
3
Līdzsvars
Neietekmēs cenu
3,00
2
4
Pārpalikums
Veicinās cenas samazināšanos
 
Gan preces trūkums, gan preces pārpalikums izraisīs cenas izmaiņas.
  • Ja tirgū būs preces trūkums, cena pieaugs.
  • Ja tirgū būs preces pārpalikums, cena samazināsies.
Arī ar tabulas palīdzību var noteikt, kur ir tirgus līdzsvars. Tabulā vajag atrast cenu, pie kuras pieprasītais daudzums un piedāvātais daudzums ir vienāds. Dotajā tabulā līdzsvars ir pie cenas 2,00 eiro.
Svarīgi!
"Preces trūkst tikai tad, ja tās cena ir zemāka par tirgus līdzsvara cenu. Preces pārpalikums veidosies tikai tad, kad preces cena būs augstāka par tirgus līdzsvara cenu."
Līdzsvara cena un ieņēmumi
 
Pasekosim ražotāja SIA "W" ieņēmumiem, ja pārējie nosacījumi paliek nemainīgi. Tad - jo lielāki būs ieņēmumi, jo lielāka arī būs peļņa.
 
Kopējos ieņēmumus apzīmē: TR(total revenue).
  
Kopējos ieņēmumu formula: TR=P*Q, kur TR - kopējie ieņēmumi, P - cena un Q - daudzums.
 
Balstās iepriekšējos piemēros!

Aprēķināsim SIA "W" kopējos ieņēmumus:
 
TR=PQTR1,00=1,002=2,00TR2,00=2,003=6,00TR4,00=4,001=4,00
 
Tātad līdzsvara cena nodrošina ražotājam arī lielākos ienākumus un arī peļņu.
 
Arī kopējos ieņēmumus var attēlot grafiski (skatīt grafiku zemāk, gaiši zilais lauks attēlo ieņēmumus).
 
1 (1).svg
 
Atsauce:
M. Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klasei. - Rīga: Raka 2001. -297 lpp. :il izmantotā literatūra: 41. - 42. lpp.