Svarīgi!
"Piedāvājuma elastība atspoguļo to, kā mainās piedāvātās preces daudzums, mainoties preces cenai."
Piedāvājums ir elastīgs,  ja preces cenas izmaiņas % izraisa daudz straujāku piedāvātās preces daudzuma izmaiņas %.
  • Piedāvājums ir neelastīgs, ja preces cenas izmaiņas % izraisa mazāku piedāvātās preces daudzuma izmaiņas %.
"Piedāvājuma elastības koeficientu apzīmē: eS.
 
e > 1 - piedāvājums ir elastīgs;
e < 1 - piedāvājums ir neelastīgs;
e = 1 - vienādota elastība.
  
Piedāvājuma elastības koeficientu aprēķina pēc šādas formulas:
 
eS=Q1Q0Q0100P1P0P0100=ΔQQ100ΔPP100
 
Q1 - piedāvātais preces daudzums pēc cenas izmaiņām;
Q0 - sākotnēji piedāvātais preces daudzums;
P1 - cena pēc izmaiņām;
P0 - sākuma cena.
 
 
Piedāvājuma elastību visvairāk ietekmē laiks.
  • Ja cepumu cena pieaugs, tad īsā laika periodā būtiski mainīt piedāvāto cepumu daudzumu nevar.
  • Ilgstošā periodā varētu iegādāties papildus ražošanas iekārtas un piedāvājums būtu elastīgāks."
 
Atsauce:
M. Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klasei. - Rīga: Raka 2001. -297 lpp. :il izmantotā literatūra: 48.lpp.