Vadība un darba tirgus
  
Valdībai ir diezgan liela ietekme darba tirgū, jo tā:
  • izstrādā darba likumdošanu (piemēram, Darba likums)
  • kontrolē drošu darba apstākļu ievērošanu
  • izstrādā migrācijas noteikumus darbinieku iebraukšanai no trešajām valstīm
  • nosaka minimālo darba algu (no 2019. gada 1. janvāra tā ir 430 eiro)
  • aizliedz nevienādu attieksmi un diskrimināciju
  • ietekmē sarunas starp darba devējiem, arodbiedrībām un vadību par darba samaksu
  • ierobežo pārāk agresīvu arodbiedrību darbību
  • nosaka darba samaksu valsts sektorā strādājošiem
  • nosaka kvalifikācijas prasības daudzām profesijām.
 
Arodbiedrības un darba tirgus. Streiks
"Arodbiedrība ir neatkarīga nevalstiskā organizācija, kas pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses saskaņā ar LR likumu "Arodbiedrību likums", citiem spēkā esošiem likumiem un Latvijas Republikas arodbiedrību statūtiem."
"Arodbiedrības mērķis – pievērst uzmanību darbinieku vajadzībām, panākt viņu ienākumu nepārtrauktu pieaugumu, darba tiesību aizsargāšanu un tādu sociālo garantiju nodrošināšanu, kas veicinātu personības brīvu un vispusīgu attīstību."
"Darba koplīgums ir darba devēja un darbinieku rakstiska vienošanās, kas paredz darbiniekiem labvēlīgākus noteikumus nekā noteikts Darba likumā un citos darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvajos aktos. Koplīguma noteikumi nedrīkst pasliktināt darbinieku tiesisko stāvokli."
 
Streiks

Dažkārt starp darba devēju un darba ņēmēju rodas strīds, viens no tā risināšanas veidiem ir streiks.

LR likumā "Streiku likums" teikts, ka:
Streiks — kolektīvā interešu strīda risināšanas veids, kas izpaužas tādējādi, ka uzņēmuma, nozares darbinieki vai darbinieku grupa brīvprātīgi pilnībā vai daļēji pārtrauc darbu nolūkā panākt prasību izpildi.

Darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi piedalīties streikā, lai aizstāvētu savas ekonomiskās un profesionālās intereses.

"Streikot ir aizliegts: tiesnešiem, prokuroriem, policijas darbiniekiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, valsts drošības iestāžu darbiniekiem, ieslodzījuma vietu uzraugiem un personālam, kas dienē Nacionālajos bruņotos spēkos."

Valsts darba inspekcija veic streika norises uzraudzību.
 
Lokauts

LR likumā "Darba strīdu likums" teikts, ka
Lokauts ir darba devēja, darba devēju grupas vai darba devēju organizācijas, vai šādu organizāciju apvienības atteikšanās nodarbināt darbiniekus un izmaksāt darba samaksu, ja streiks būtiski ietekmē uzņēmuma saimniecisko darbību. To darbinieku skaits, pret kuriem vērsts lokauts, nedrīkst būt lielāks par streikojošo darbinieku skaitu.
Lēmumu par lokauta pieteikšanu pieņem darba devējs, darba devēju grupa vai darba devēju organizācija, vai šādu organizāciju apvienība kopsapulcē, kura sasaukta attiecīgās darba devēju organizācijas vai šādu organizāciju apvienības statūtos noteiktajā kārtībā.

Lokauts ir aizliegts valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs, kā arī uzņēmumos, kas saskaņā ar Streiku likumu uzskatāmi par sabiedrībai nepieciešamiem dienestiem.
 
Atsauce:
http://www.lbas.lv/about/trade-union
M. Siņicins. Ekonomika. Vidusskolām. Rīga: Raka 2009, 370 lpp. :il izmantotā literatūra: 169.-170. lpp.
http://www.lm.gov.lv/text/239
http://janreinze.wordpress.com/2009/12/04/tips-for-adapting-to-a-new-jobs-environment/