Tastatūrām atsevišķi taustiņi var atšķirties, tomēr lielākā daļa taustiņu visām tastatūrām ir vienāda.
Screenshot_8.png
Taustiņiem ir dažāds lietojums:
 • rakstzīmju taustiņiparedzēti burtu, ciparu, pieturzīmju un citu simbolu ievadei;
 • ar dzēšanas taustiņiem dzēš ievadīto tekstu un citus objektus (Backspace – dzēš pirms kursora, Delete – dzēš aiz kursora, ar šo taustiņu parasti dzēš arī jebkuru atlasītu objektu);
 • papildtastatūru parasti izmanto ciparu ievadei;
 • ar kursora vadības taustiņiem pārvieto kursoru pa ievadīto tekstu;
 • ievadot tekstu, apstiprināšanas taustiņu Enter lieto rindkopas beigās;
 • atstarpes taustiņu lieto, lai atdalītu vārdus.
Taustiņu nozīmes maiņa:
  
Burtslēga taustiņš Caps Lock darbojas kā slēdzis: kad tas ir ieslēgts, tad tastatūras burtu taustiņi ievada lielos burtus ( parasti uz tastatūras deg lampiņa Caps), kad izslēgts - mazos burtus.
Pārslēgšanas taustiņš Shift nospiestā stāvoklī piešķir pārējiem taustiņiem citu nozīmi. Rakstot tekstu, to izmanto diviem mērķiem:
 • ja to tur nospiestu, tad, spiežot uz burtu taustiņiem, iegūst lielos burtus, ja ir ieslēgts mazo burtu rakstīšanas režīms, bet mazos burtus iegūst, ja ir ieslēgts lielo burtu rakstīšanas režīms.
 • ja uz taustiņa ir vairākas rakstzīmes, kas nav burti, tad, ja pārslēgšanas taustiņš nav nospiests, tiks ievadīta apakšējā rakstzīme, bet, ja ir nospiests, - augšējā rakstzīme.
Ciparslēga taustiņš Num Lock nospiestā stāvoklī ciparu tastatūru ļauj izmantot skaitlisku datu ievadei (parasti uz tastatūras deg lampiņa Num). Ar atslēgtu ciparslēga taustiņu lielākā daļa cipartastatūras taustiņu tiek izmantoti kursora vadībai un ekrāna ritināšanai.
Vadības taustiņu Ctrl nospiežot vienlaicīgi ar citiem taustiņiem, tiem tiek piešķirta cita – alternatīva – nozīme, piemēram, kādas darbības veikšana.
Alternēšanas taustiņu Alt nospiežot vienlaicīgi ar citiem taustiņiem, tiem tiek piešķirta cita, alternatīva nozīme, piemēram, kādas darbības izsaukums.
 
Lai izveidotu dokumentu, nepieciešama atbilstoša tekstapstrādes lietotne.
word.png writer.png
 
Dokumentu parasti veido noteiktā secībā:
 1. Ievada tekstu.
 2. Saglabā.
 3. Pārbauda ievadīto tekstu, ja nepieciešams, labo kļūdas un rediģē.
 4. Formatē, izceļot svarīgāko.
 5. Sagatavo drukāšanai (iestata lappuses formātu, orientāciju un piemaļu platumu).
 6. Ja nepieciešams, izdrukā.
 
Atsauce:
www.startit.lv
Teksta ievade http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20086&chapterid=4675