Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas raksturo kustību? Kustības raksturlielumi - trajektorija un ātrums. Ātruma aprēķināšana un mērvienības.
2. Kas raksturo spēku un kādi spēki veicina kustību? Spēku ietekme - kustību veicinoši un kustību kavējoši spēki, to attēlojums un raksturojums. Kustību veicinošu spēku piemēri ikdienā.
3. Kādi spēki bremzē kustību? Kustību kavējošie spēki - berzes spēks un pretestības spēks, to darbības, piemēri un lietderība.
4. Kas ir inerce? Inerce, tās īpašības un inerci novērojamas situācijas ikdienā.
5. Kādi ir drošas kustības nosacījumi? Drošas kustības nosacījumi ikdienā. Apstāšanās ceļš un drošības jostu nozīme.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustības raksturojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo kustības trajektoriju.
2. Ātruma jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaidro jēdzienus - ātrums, ceļš, laiks. Nosauc to mērvienības.
3. Veiktā ceļa aprēķināšanas formula un rezultāts 2. izziņas līmenis augsta 4p. Aprēķina ķermeņa kustības ātrumu.
4. Straumes ātrums 2. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaka upes straumes ātrumu.
5. Ierīce spēka mērīšanai 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, kā mēra spēku.
6. Spēka noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt dinamometra rādījumus.
7. Kustību veicinoši un bremzējoši spēki 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atšķir kustību veicinošus un kavējošus spēkus.
8. Spēku virziens 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atšķir kustību veicinošus un kavējošus spēkus, parādot tos zīmējumos ar bultiņu virzienu.
9. Spēku iedarbība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosauc spēkus, kas darbojas uz ķermeni.
10. Apgalvojumi par spēku iedarbību 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosauc un atšķir spēkus, kas darbojas uz ķermeni.
11. Spēku lielums un virziens 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Novērtē spēka virzienu un lielumu. Izprot situācijas, ja spēki ir līdzsvarā.
12. Eksperiments 3. izziņas līmenis augsta 4p. Eksperimentāli salīdzina dažādu virsmu savstarpējo berzi. Apraksta eksperimenta pētāmo jautājumu, rezultātus un secinājumus.
13. Berzes spēka samazināšana vai palielināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro berzes spēka samazināšanas vai palielināšanas nepieciešamību dažādās situācijās.
14. Pretestības spēka mazināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot gaisa pretestības spēka ietekmi uz ikdienas procesiem. Zina kā samazināt gaisa pretestību.
15. Inerce 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, kas ir inerce. Nosauc ikdienas piemērus, kur var saskatīt inerces īpašības.
16. Inerces eksperiments 3. izziņas līmenis augsta 2p. Skaidro, ka ķermeņiem ar lielāku masu piemīt lielāka inerce, tāpēc jāpieliek lielāks spēks, lai to apstādinātu. Izprot pētījumu ticamības nozīmi.
17. Drošības jostas 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, ka transportlīdzekļos jālieto drošības jostas, jo pasažieris var traumēt sevi un citus, inerces dēļ straujas bremzēšanas gadījumos.
18. Apstāšanās ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidro apstāšanās ceļa ietekmējošos faktorus, kā arī izprot drošas braukšanas nosacījumus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzieni Citi vidēja 2p. Skaidro jēdzienus - ātrums, ceļš, laiks. Nosauc to mērvienības.
2. Ātruma formula un aprēķins (km/h) Citi vidēja 4p. Aprēķina ķermeņa kustības ātrumu.
3. Spēka mērīšana Citi vidēja 2p. Nosaka dinanometra rādījumu, zina spēka mērvienību.
4. Spēku veidi un virziens Citi vidēja 1p. Nosauc un atšķir spēkus, kas darbojas uz ķermeni.
5. Spēku apraksti Citi vidēja 1p. Izprot kustību veicinošu un kavējošu spēku ietekmi ikdienas situācijās.
6. Spēku eksperiments Citi augsta 3p. Eksperimentāli salīdzina dažādu virsmu savstarpējo berzi. Apraksta eksperimenta pētāmo jautājumu, rezultātus un secinājumus.
7. Kustību kavējošu spēku mazināšana Citi vidēja 2p. Skaidro faktorus, kas kavē ķermeņa kustību, nosaucot katram faktoram atbilstošu spēku. Izprot kā mazināt gaisa pretestību ikdienas situācijās.
8. Inerce ikdienā Citi vidēja 1p. Zina, kas ir inerce. Nosauc ikdienas piemērus, kur var saskatīt inerces īpašības.
9. Droša braukšana un apstāšanās ceļš Citi vidēja 5p. Skaidro apstāšanās ceļa ietekmējošos faktorus, kā arī izprot drošas braukšanas nosacījumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums, spēks un inerce 00:30:00 vidēja 19p. Treniņtests tematā "Kas ietekmē objektu kustību?". Jautājumi par ātrumu, spēkiem un to ietekmi, inerci un drošas kustības nosacījumiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums, spēks, inerce. Drošas kustības nosacījumi 00:30:00 vidēja 21p. Pārbaudes tests tematā "Kas ietekmē objektu kustību?". Jautājumi par ātrumu, spēkiem un to ietekmi, inerci un drošas kustības nosacījumiem.