Ekosistēma ir biosfēras pamatvienība, kurā pastāvīgi notiek enerģijas, vielu un informācijas aprite. To veido biocenoze (visu dzīvo organismu kopums dotajā ekosistēmā) un biotops (ekosistēmas vide).
dikis22.jpg
Dīķa ekosistēma
Biocenozi veido augu, dzīvnieku, sēņu un mikroorganismu kopa.
Ja biocenoze nav veidojusies dabīgi, bet to ir veidojis cilvēks, piem. sakņu dārzs vai siltumnīca, to sauc par agrocenozi.
Atšķirībā no dabiskām biocenozēm, agrocenozēs ir mazāka bioloģiskā daudzveidība, piem., kāpostu laukā tiek audzēta viena vai dažas kāpostu šķirnes (maza ģenētiskā daudzveidība), tiek apkarotas nezāles un sastopamas dzīvnieku sugas, kas pārtiek no kāpostu kaitēkļiem.
 
6.JPG
Dabiska ekosistēma - pļava
 
strawb.jpg
Agrocenoze - zemeņu lauks
 
Biotops ir ekosistēmas nedzīvās vides kopums.
Biotopa apstākļu kopums ietekmē sugu daudzveidību ekosistēmā, piem., ūdens sāļums ietekmē zivju sugu sastopamību tajā. Baltijas jūrā dzīvo tādas zivju sugas kā menca, siļķe, bet saldūdens krātuvēs - upes asaris, līdaka.
 
Jēdzienu ''ekosistēma" var attiecināt gan uz lielu mežu, gan uz vienu krituša koka stumbru un ar to saistītajiem dzīvības procesiem. Ekosistēmas var būt mazas (mikroekosistēmas), piem., celms; vidēji lielas (mezoekosistēmas) - pļava, ezers; ļoti lielas ekosistēmas (makroekosistēmas), piem., okeāns. Pati lielākā ekosistēma ir biosfēra (visa dzīvības telpa uz Zemes).
 
Video angļu val.: Kas ir ekosistēma?
Sukcesija ir ekosistēmas pārveidošanās, laika gaitā mainoties gan biotopam, gan biocenozei, galvenokārt to mijiedarbības rezultātā.
Sukcesijas bieži izraisa arī ārējie faktori, piemēram, ugunsgrēki, mežu izciršana. Reizēm pēc ekosistēmas bojāejas izveidojas cita ekosistēma vai arī atjaunojas iepriekšējā ekosistēma. Piem., pēc meža ugunsgrēka priežu mežā var atjaunoties priežu mežs vai arī izveidoties lapu koku mežs.
 
su.jpg
Attēlā ir redzama sukcesija - akmeņaina lauka pārvēršanās par mežu.
 
Sākotnēji starp akmeņiem uzkrājas organiskās vielas un sāk augt pioniersugas - ķērpji, sūnas. Veidojas augsne un tajā sāk augt graudzāles, koku sēklu dīgsti. Izveidojas krūmājs, kuru nomaina lapu koki. Visbeidzot izveidojas jauktu koku mežs.
 
Animācija angļu val.: Sukcesija uz vulkāniskās salas
 
 
Atsauce:
Bioloģija vidusskolai 2. daļa/Līga Sausiņa - Rīga:Zvaigzne ABC, 2010.- 208 lpp.:il. - izmantotā literatūra :14.lpp.
http://www.dzm.lu.lv/bio/IT/B_10/default.aspx@tabid=9&id=75.html
Attēli no: http://behance.vo.llnwd.net/rendition/modules/30935609/disp/384631c072f04944f3bb016786e0ed40.jpg  
http://hydroplan.daba.gov.lv/upload/Image/6450_Priede_2.JPG
http://images2.pics4learning.com/catalog/s/strawberries1999.jpg
http://classconnection.s3.amazonaws.com/145/flashcards/547145/jpg/secondary_ecological_succession1317343488481.jpg