Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ekosistēmas struktūra Skolēns zina, ka ekosistēma sastāv no biotopa un biocenozes. Saprot, ka biocenoze sastāv dažādu sugu dzīvajiem organismiem, kuriem katram ir sava noteikta ekoloģiskā niša konkrētajā ekosistēmā, izprot, ka sugu daudzveidība ietekmē ekosistēmas stabilitāti.Skolēns zina, ka vienas sugas īpatņi konkrētā ekosistēmā veido populāciju. Skolēns zina, ka katrs dzīvais organisms ieņem noteiktu trofisko līmeni ekosistēmā un piedalās vielu apritē veidojot barošanās tīklus, kas sastāv no daudzām barības ķēdēm.
2. Ekoloģiskie faktori Skolēns zina, ka ekoloģiskie faktori iedalās abiotiskajos (nedzīvās dabas), biotiskajos (dzīvās dabas) unantropogēnajos (cilvēka ietekmes). (Ekosistēmas pastāvēšana ir atkarīga no dažādiem vides faktoriem – nedzīvās dabas(abiotiskajiem), dzīvo organismu (biotiskajiem) faktoriem un cilvēka darbības radītāsietekmes (antropogēnie faktori). (Skola2030- VSK.D.Li.10.)Skolēns izprot, ka ekoloģiskie faktori mijiedarbojoties var ietekmēt ekosistēmu un novest pie tās nomaiņas- sukcesijas.Skolēns zina, ka dzīvo organismu savstarpējās attiecības var būt labvēlīgas (simbioze), nelabvēlīgas (plēsonība, fitofāgija, konkurence, parazītisms) vai neitrālas.(Attiecību veidi starp organismiem var būt labvēlīgi, nomācoši vai neitrāli (simbioze, plēsonība, konkurence, parazītisms, komensālisms). (Skola2030- VSK.D.Li.8.))
3. Parazītiskie organismi Skolēns zina, ka parazīti ir organismi, kas dzīvo uz (ektoparazīti) vai iekšā saimnieka organismā (endoparazīti). Skolēns zina, ka parazītu dzīves ciklā secīgi mainās dažādas attīstības stadijas. Skolēns izprot un analizē parazītu dzīves cikla shēmas un iesaka profilaktiskos pasākumus parazītu izplatības ierobežošanai izmantojot zināšanas par ekoloģiskajiem faktoriem. (Skola2030- salīdzina dažādu parazītisku organismu (malārijas plazmodiji, ērces, lenteņi, dizentērijas amēba, trihinellas, cērmes, spalīši, utis, blusas) dzīves cikla shēmas, izvērtē šo organismu ietekmi uz cilvēka veselību, lai secinātu par vides piesārņojuma ietekmi uz organismam nozīmīgām funkcijām, analizējot dažādas situācijas, modelējot).
4. Vielu aprite ekosistēmā Skolēns zina, ka visi ķīmiskie elementi uz Zemes var atrasties rezerves fondā, apmaiņas fondā vai biocenozē. Skolēns izprot, kāda ir dzīvo organismu loma vielu apritē konkrētā ekosistēmā, skaidro, kā ar organismu dzīvības procesu palīdzību H2O , O2, N2, C nonāk organismos un atpakaļ vidē. Skolēns izprot ekoloģiskās piramīdas attēlojuma nozīmi. Skolēns, izmantojot zināšanas par ekoloģisko piramīdu un katra organisma trofisko līmeni saprot, kā notiek toksisko vielu uzkrāšanās organismos. Skola2030- VSK.D.Li.8.: Ķīmiskās vielas no apkārtējās vides nonāk organismos un atpakaļ vidē dažādu dzīvības procesu rezultātā. Nevēlamas vielas uzkrājas producentos, tas ietekmē visus nākamos barošanās ķēdes posmus, jo notiek toksisko vielu uzkrāšanās visos ekoloģiskās piramīdas līmeņos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzieni par ekoloģiju 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina terminu un jēdzienu (ekosistēma, populācija, ekoloģiskie faktori utt.) skaidrojumus.
2. Barības ķēde 1. izziņas līmenis zema 4 p. Prot izveidot barības ķēdi no doto organismu nosaukumiem nosauktajai ekosistēmai.
3. Trofiskie līmeņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst attēlā dzīvos organismus un tos prot sadalīt pa trofiskajiem līmeņiem. Skolēns saprot, kā dzīvie organismi iedalās trofiskajos līmeņos (skaidrojums).
4. Ekosistēmas struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot atšķirt sugas, populācijas un biocenozes aprakstu tekstā.
5. Ekoloģiskie faktori 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ekoloģisko faktoru atpazīšana, lasot tekstu.
6. Ekoloģisko faktoru ietekme uz ekosistēmām 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt ekoloģiskā faktora veidu un tā ietekmi uz ekosistēmu.
7. Ekoloģisko faktoru ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot atpazīt piemēros pozitīvo un negatīvo faktora ietekmi uz ekosistēmu.
8. Starpsugu attiecības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina un prot noteikt starpsugu attiecības starp dotajiem dzīvajiem organismiem.
9. Parazītu ietekme uz veselību 1. izziņas līmenis zema 3 p. Atpazīst attēlos parazītus, prot noteikt to veidu - ektoparazīts vai endoparazīts, zina parazīta ietekmi uz veselību.
10. Parazīta dzīves cikls 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attēlā atpazīst dažādas parazīta dzīves cikla posmus.
11. Parazītu apkarošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pēc attēla iesaka, kuru parazīta attīstības posmu iespējams efektīvāk ierobežot. Prot pamatot, kāpēc šis attīstības posms vieglāk apkarojams (ierobežojams).
12. Vielu un enerģijas aprite ekosistēmā 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot ķīmisko vielu un enerģijas aprites pamatprincipus ekosistēmā.
13. Vielu aprites cikli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst pēc attēla ķīmisko elementu aprites cikla posmus.
14. Enerģijas un kaitīgo vielu aprite ekosistēmās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izprot enerģijas un kaitīgo vielu apriti barošanās tīklā, kas redzams attēlā.
15. Ekoloģiskā piramīda 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Prot sakārtot dzīvos organismus pēc to trofiskajiem līmeņiem ekoloģiskajā piramīdā.
16. Ekoloģisko faktoru nozīme uz parazītu populācijas lielumu 3. izziņas līmenis augsta 9 p. Analizē aprakstu par parazītu izplatību un ierobežošanas metodēm, pamato aprakstīto profilaktisko pasākumu nepieciešamību.
17. Parazītu izplatības ierobežošanas nozīme 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Izprot parazītu ierobežošanas pasākumu nozīmi.
18. Parazītu attīstības cikla salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot atpazīt un salīdzināt divus cilvēka parazīta attīstības ciklus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parazītu ierobežošana Citi vidēja 3 p. Prot noteikt profilaktiskā pasākuma veidu kā ekoloģisko faktoru.
2. Ekoloģisko faktoru ietekme uz vielu apriti Citi augsta 7 p. Izprot ekoloģisko faktoru ietekmi uz vielu apriti ekosistēmā. Prot noteikt sekas 'faktoru ietekmei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekoloģijas terminu, jēdzienu zināšana un pielietošana 00:30:00 vidēja 17 p. Zina terminus un jēdzienus, izprot ekoloģisko faktoru iedalījumu un ietekmi uz ekosistēmas stabilitāti, kā arī parazītu ierobežošanas ar dažādiem faktoriem nozīmi cilvēku veselības saglabāšanā. Izprot vielu apriti dabā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ekoloģijas zināšanas un to pielietošana 00:30:00 vidēja 23 p. Zina un pielieto terminus un jēdzienus par ekoloģiju, ekosistēmas struktūru. Saprot dzīvo organismu sadalījumu trofiskajos līmeņos, vielu apriti ekosistēmā. Zina un analizē parazītu dzīves ciklus un to populācijas ierobožojošos faktorus.