Study and remember some adjectives about your family members.
(Iemācies un atceries dažus īpašības vārdus, lai runātu par ģimenes locekļiem!)
 
4.jpg
large  /lɑ: dʒ/ – liels
small  – /smɔ: l/ – mazs
young  –  /jʌŋ/ – jauns
old  – /əʊld/ – vecs
elder  – /ˈeldər/ – vecākais
younger  – /jʌŋər/ – jaunākais
close  – /kləʊz/ – tuvs
friendly  – /ˈfrendli/ – draudzīgs
favourite  – /ˈfeɪvərɪt/ – mīļākais
loving  – /ˈlʌvɪŋ/ – mīlošs
pretty  – /ˈprɪti/ – jauks, patīkams
funny  – /ˈfʌni/ – smieklīgs, jautrs
clever  – /ˈklevə/ – gudrs
Piemērs:
My brother is funny and loving. – Mans brālis ir jautrs un mīlošs.
Are you friendly? – Vai tu esi draudzīgs?