Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
ill2.jpg
general practitioner — [ˌdʒen.ər.əl prækˈtɪʃ.ən.ər] — ģimenes ārsts (saīsin. GP)
  • Some questions!
Are you OK? — [ɑːrˌjuːˌəʊˈkeɪ] — Vai viss kārtībā?
How do you feel? — [haʊˌduˌjuːˈfiːl] — Kā tu jūties?
What's the matter? — [wɒtsˌðəˈmæt.ər] — Kas noticis?
What's wrong? — [ˌwɒtsˈrɒŋ] — Kas atgadījies?
  • Some advices!
go and see your GP — [ɡəʊˌændˌsiːˌjɔːrˌdʒiːˈpiː] — apmeklēt savu ģimenes ārstu
lie down for a while — [laɪˌdaʊnˌfɔːrˌəˈwaɪl] — atlaidies uz brītiņu
stay in bed — [steɪˌɪnˈbed] — paliec gultā
take some medicine — [teɪk.sʌmˈmed.ɪ.sən] — iedzer zāles
Piemērs:
'Are you OK?' I asked her. — "Vai viss kārtībā?", es jautāju viņai.
You don't look well. Lie down for while. — Tu neizskaties labi. Atgulies uz brītiņu!