Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
characters___2.jpg
serious — [ˈsɪə.ri.əs] — nopietns
sociable — [ˈsəʊ.ʃə.bəl] — sabiedrisks
sporty — [ˈspɔː.ti] — sportisks
strong — [strɒŋ] — stiprs
stubborn — [ˈstʌb.ən] — stūrgalvīgs, ietiepīgs
stupid — [ˈstjuː.pɪd] — muļķīgs
tidy — [ˈtaɪ.di] — kārtīgs
unfriendly — [ʌnˈfrend.li] — nelaipns, nedraudzīgs
untidy — [ʌnˈtaɪ.di] — nekārtīgs
Piemērs:
He was wearing a very serious expression and I knew something was wrong. — Viņam bija ļoti nopietna sejas izteiksme un es zināju, ka kaut kas noticis.
At first I thought he was a bit shy, but I've come to the conclusion that he's simply unfriendly! — No sākuma es domāju, ka viņš ir nedaudz kautrīgs, bet es beigās secināju, ka viņš vienkārši ir nelaipns.