Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
beach-wedding.jpg
date of birth — [deɪtˌəvˈbɜːθ] — dzimšanas datums
nationality — [ˌnæʃ.ənˈæl.ə.ti] — tautība
mother tongue — [ˌmʌð.ə ˈtʌŋ] — dzimtā / mātes valoda
first language — [ˌfɜːst ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] — pirmā valoda
address (home) — [əˈdres] — adrese
mobile no (abbr. for number) — [ˈməʊ.baɪl ˌnʌm.bər] — mobilā telefona numurs
postcode — [ˈpəʊst.kəʊd] — pasta indekss
email address — [ˈiː.meɪl.əˈdres] — e-pasta adrese
marital status (single, married, divorced or widow/widower) — [ˌmær.ɪ.təl ˈsteɪ.təs] — ģimenes stāvoklis
occupation — [ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən] — profesija, darbs, nodarbošanās
signature — [ˈsɪɡ.nə.tʃər] — paraksts
Piemērs:
Please state your name and date of birth. — Nosauciet savu vārdu un dzimšanas datumu, lūdzu!
Please fill this form and put your signature up here. — Aizpildiet šo veidlapu un šeit uzlieciet savu parakstu.