Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
mr mrs2.png
information — [ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən] — informācija (informal – info)
title — [ˈtaɪ.təl] — tituls
 
Saīsinājuma burti, kurus liek pirms uzvārda vai uzvārda un vārda atkarībā no personas dzimuma, vecuma un materiālā stāvokļa:
Mr. (Mister) — [ˈmɪs.tər] — kungs (lieto uzrunājot vīrieti, neatkarīgi no vecuma un ģimenes stāvokļa)
Mrs. (Missus) — [ˈmɪs.ɪz] — kundze (lieto uzrunājot precētu sievieti)
Miss — [mɪs] — jaunkundze (lieto, uzrunājot jaunu, neprecējušos sievieti, ja nav citi tituli)
Ms. — [mɪz] — miss (lieto uzrunājot sievieti, lai izvairītos no viņas ģimenes stāvokļa noteikšanas)
surname — [ˈsɜː.neɪm] — uzvārds (mostly in British English; BrE)
last name — [ˈfæm.əl.i ˌneɪm] — uzvārds (mostly in American English; AmE)
forename — [ˈfɔː.neɪm] — (priekš)vārds, dotais vārds (formāli)
first name — [fɜːst ˌneɪm] — vārds
middle name — [ˌmɪd.əl ˈneɪm] — otrais vārds
Piemērs:
It can be rude to call people by their first name if they are much older or more important than you. — Var būt nepieklājīgi uzrunāt cilvēkus vārdā, ja viņi ir daudz vecāki vai augstākā stāvoklī pat tevi.
Mrs. Mary Elizabeth Smith – Title Mrs. means that she is married woman, Mary is her first name, Elizabeth – her middle name and Smith – her surnameTituls Mrs. nozīmē, ka sieviete ir precējusies, Marija ir viņas vārds, Elizabete – viņas otrais vārds un Smite – viņas uzvārds.