Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
mother-and baby.jpg
be born — [ˈbiː.bɔːn] — piedzimt
baptize — [bæpˈtaɪz] — kristīt
grow up — [ˈɡrəʊ.ʌp ] — pieaugt
bring up — [ˈbrɪŋ.ʌp] — uzaudzināt
attend school — [əˈtend.skuːl] — apmeklēt skolu
graduate — [ˈɡrædʒ.u.ət] — sekmīgi pabeigt (skolu, koledžu, augstskolu)
start a career — [stɑːt.ə.kəˈrɪər] — uzsākt karjeru
Piemērs:
Both their children graduated with degrees in economics. — Abi viņu bērni pabeidza augstskolu ar grādu ekonomikā.
Ann was born and brought up in London. — Anna piedzima un viņu uzaudzināja Londonā.