Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
school.jpg
nursery school — [ˈnɜː.sər.i ˌskuːl] — pirmsskolas mācību iestāde, bērnu dārzs (3-5 gadi)
primary school — [ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl] — sākumskolas mācību iestāde (5-11 gadi)
Svarīgi!
At age 11 children have to pass exams "11-plus". Their future lives depend of these results.
If students have passed the exams, they can go to:
in the UK, a school for children aged between eleven and 18 who have passed an examination
grammar school — [ˈɡræm.ə ˌskuːl] — ģimnāzija (11-18 gadi)
If students haven't got good results, they can go to:
secondary school — [ˈsek.ən.dri ˌskuːl] — vidusskola (11-18 gadi) (in Great Britain)
high school — [ˈhaɪ ˌskuːl] — vidusskola (14-18 gadi) (in United States)
A school in the UK for children above the age of eleven of all abilities
comprehensive school — [kɒm.prɪˈhen.sɪv ˌskuːl] — vispārējā vidusskola (11-18 gadi)
university — [ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti] — universitāte
college — [ˈkɒl.ɪdʒ] — koledža
state school — [ˈsteɪt ˌskuːl] — valsts skola
private school — [ˌpraɪ.vət ˈskuːl] — privātskola
Piemērs:
He was educated at the local secondary school in Shettlestone. — Viņš mācījās vietējā vidusskolā Šetlstounā.
They want their kids to go to study at college. — Viņi vēlas, lai viņu bērni dodas mācīties uz koledžu.