Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
classroom.jpg
Russian — [ˈrʌʃ.ən] — krievu valoda
social science — [ˌsəʊ.ʃəl ˈsaɪəns] — sociālās zinības (British English)
social studies — [ˈsəʊ.ʃəl ˌstʌd.iz] — sociālās zinības (American English)
Read, listen and learn other new words relate to school.
(Lasi, klausies un mācies citus jaunos vārdiņus, kas saistīti ar skolu!)
education — [ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən] — izglītība
form — [fɔːm] — veids, forma; klase, pakāpe (skolā)
grade — [ɡreɪd] — pakāpe (more for American English)
grammar — [ˈɡræm.ər] — gramatika
term — [tɜːm] — mācību pusgads, semestris
semester — [sɪˈmes.tər] — semestris (American English)
vocabulary — [vəˈkæb.jə.lər.i] — vārdu krājums
Piemērs:
As a child he received most of his education at home. — Kā bērns, viņš lielāko daļu izglītības saņēma mājās.
The first term lasts for four months and it's shorter than the second term. — Pirmais mācību pusgads ilgst četrus mēnešus un tas ir īsāks par otro pusgadu.