Repeat words — school subjects from "My School"
(Atkārto mācību priekšmetus no tēmas "My School"!)
 
Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
english.jpg
biology — [baɪˈɒl.ə.dʒi] — bioloģija 
design and technology — [dɪˈzaɪn.ænd.tekˈnɒl.ə.dʒiː] — dizains un tehnoloģija
D&T — [di:.ændˈti:] — dizains un tehnoloģija (saīsinājums)
French — [frentʃ] — franču valoda
geography [dʒiˈɒɡ.rə.fi] — ģeogrāfija
German — [ˈdʒɜː.mən] — vācu valoda
handcraft — [ˈhænd.krɑːft] — rokdarbi
handiwork — [ˈhæn.di.wɜːk] — rokdarbi
history — [ˈhɪs.tər.i] — vēsture
home economics — [ˌhəʊm iː.kəˈnɒm.ɪks] — mājturība
religious education — [rɪˈlɪdʒ.əsˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən ] — kristīgā mācība
RE — [ɑr.iː] — kristīgā mācība (saīsinājums) 
Piemērs:
My favourite subject at school is home economics because I like cooking. — Mans mīļākais mācību priekšmets ir mājturība, jo man patīk gatavot ēst.
We learn about ancient civilizations at history. — Vēsturē mēs mācāmies par senajām civilizācijām.