Read and learn about Past Simple spelling for irregular verbs.  
(Lasi un mācies par vienkāršās pagātnes pareizrakstību regulārajiem darbības vārdiem.)
 
Watch the video!
 
Regulārajiem darbības vārdiem vienkāršajā pagātnē pievieno galotni -ED:
 
1) vienzilbes darbības vārdiem, kas beidzas ar vienu patskani un vienu līdzskani, dubulto pēdējo līdzskani un pievieno -ed.
skip - skipped
stop - stopped
plan - planned
 
IZŅĒMUMS: līdzskaņi w un x
row - rowed
fix - fixed
  
2) ja darbības vārds beidzas ar līdzskani un -Y, tad -Y pārmainās par -I + -ED
cry - cried
carry - carried
 
3) ja darbības vārds beidzas ar patskani -E, tad pievieno tikai -D
name - named
 
4) pārējos gadījumos pievieno galotni -ed un neko nemaina
play - played
watch - watched
cook - cooked
 
Regulārā darbības vārda galotnes -ED izruna:
 
1) galotni -ED izrunā kā [t], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas ar nebalsīgu skaņu [f], [k], [p], [s], [tʃ] vai [ʃ]
work - worked [wɜːkt]
stop - stopped [stopt]
wash - washed [wɒʃt]
 
2) galotni -ED izrunā kā [id], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas skaņu [t] vai [d];
rest - rested [restid]
 
3) pārējos vārdos galotni -ED izrunā kā [d]
study - studied [ˈstʌd.id]
tray - tried [traɪd]
clean - cleaned [kliːnd]
love - loved [lʌvd]
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw