Teorija

Read and learn about Past Simple spelling for irregular verbs.  
(Lasi un mācies par vienkāršās pagātnes pareizrakstību regulārajiem darbības vārdiem.)
 
Watch the video!
 
Regulārajiem darbības vārdiem vienkāršajā pagātnē pievieno galotni -ED:
 
1) vienzilbes darbības vārdiem, kas beidzas ar vienu patskani un vienu līdzskani, dubulto pēdējo līdzskani un pievieno -ed.
skip - skipped
stop - stopped
plan - planned
 
IZŅĒMUMS: līdzskaņi w un x
row - rowed
fix - fixed
  
2) ja darbības vārds beidzas ar līdzskani un -Y, tad -Y pārmainās par -I + -ED
cry - cried
carry - carried
 
3) ja darbības vārds beidzas ar patskani -E, tad pievieno tikai -D
name - named
 
4) pārējos gadījumos pievieno galotni -ed un neko nemaina
play - played
watch - watched
cook - cooked
 
Regulārā darbības vārda galotnes -ED izruna:
 
1) galotni -ED izrunā kā [t], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas ar nebalsīgu skaņu [f], [k], [p], [s], [tʃ] vai [ʃ]
work - worked [wɜːkt]
stop - stopped [stopt]
wash - washed [wɒʃt]
 
2) galotni -ED izrunā kā [id], ja darbības vārds nenoteiksmē izrunā beidzas skaņu [t] vai [d];
rest - rested [restid]
 
3) pārējos vārdos galotni -ED izrunā kā [d]
study - studied [ˈstʌd.id]
tray - tried [traɪd]
clean - cleaned [kliːnd]
love - loved [lʌvd]
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw