Iepazīsties ar dažām skaņām angļu valodā!
Svarīgi!
Pievērs uzmanību kā tās izrunā, kā tās parāda un kā tās saistās ar latviešu skaņām!
Patskaņi
[ɪ] — izrunā kā īso patskani i latviešu valodā vārdā irbe
 
vārdā insect — [ˈɪn.sekt] — kukainis
 
[iː] — izrunā kā garo patskani ī latviešu valodā vārdā īlens
 
vārdā read — [riːd] — lasīt
 
[ʊ] — izrunā kā īso patskani u latviešu valodā vārdā upe
 
vārdā book — [bʊk] — grāmata
 
[uː] — izrunā kā garo patskani ū latviešu valodā vārdā būda
 
vārdā boot — [buːt] — zābaks
 
[e] — izrunā kā īso šauro patskani e latviešu valodā vārdā egle
 
vārdā elephant pirmais burts — [ˈel.ɪ.fənt] — zilonis
 
[ɜː] — izrunā kā garo plato patskani ē latviešu valodā vārdā zēns
 
vārdā bird — [bɜːd] — putns
  
[æ] — izrunā kā īso plato patskani e latviešu valodā vārdā ezers
 
vārds apple — [ˈæp.əl] — ābols
 
[ʌ] — izrunā kā īso patskani a latviešu valodā vārdā aka
 
vārds umbrella — [ʌmˈbrel.ə] — lietussargs
 
[ɑː] — izrunā kā garo patskani ā latviešu valodā vārdā āda
 
vārds car — [kɑːr] — mašīna
 
[ɔː] — izrunā kā garu patskani o latviešu valodā vārdā opera
 
vārds ball — [bɔːl] — bumba
 
[ɒ] — izrunā kā patskani o latviešu valodā vārdā okeāns
 
vārds orange — [ˈɒr.ɪndʒ] — apelsīns
Divskaņi
[əʊ] — izrunā kā divskani eu latviešu valodā
 
vārds goat — [ɡəʊt] — kaza
 
[aɪ] — izrunā kā divskani ai latviešu valodā vārdā aita
 
vārdā kite — [kaɪt] — pūķis
 
[eɪ] — izrunā kā divskani ei latviešu valodā
 
vārds day — [deɪ] — diena