Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mēneši, gadalaiki – Months and Seasons Atkārto vārdiņus no 1. klases Dabaszinības un izpilda uzdevumu. Mācās jaunos vārdus. Vārdu krājums – 12 mēnešu nosaukumi, gadalaiki.
2. Laikapstākļu vārdi I – Weather words I Mācās jaunos vārdus. Vārdu krājums: weather, windy, blow, sky, cloud, snow, snowman, ice.
3. Laikapstākļu vārdi II – Weather words II Mācās jaunos vārdus. Vārdu krājums: sun, shine, sunshine, fog, rain, puddle, rainbow.
4. Kāds ārā laiks? – What's the weather? Noskatās video par laikapstākļiem un mācās izteicienus, piemēram, It's cold. It's sunny.
5. Noderīgo lietu stūrītis Uzdevumi un spēles internetā vārdu krājuma un gramatikas nostiprināšanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana. Mēneši, gadalaiki – Copying. Months and seasons 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pārraksta dotos vārdus. Pasvītro vai pārraksta vārdus, noskaidro un/vai pārbauda to nozīmi (ar skolotāja palīdzību). (VS.3.3.1.6.)
2. Kas ir attēlā? Lietvārdi un darbības vārdi – What's in the picture? Nouns and verbs 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izpēta attēlu un izvēlas vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. Kāds ārā laiks? – What's the weather? 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izpēta attēlu un izvēlas teikumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
4. Vārds angliski. Mēneši un gadalaiki – Word in English. Months and seasons 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izlasa vārdu angliski un izvēlas tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Lasīšana, savienošana. Mēneši un gadalaiki – Redaing, matching. Months and seasons 1. izziņas līmenis zema 4 p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Klausīšanās, ievilkšana. Laikapstākļi – Listening, dragging. Weather 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Vārds zem attēla. Laikapstākļi – Word under the picture. Weather 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Klausīšanās un rakstīšana. Mēneši un gadalaiki – Listening and writing. Months and seasons 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Noklausās vārdu un pārraksta to. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
9. Paslēptie vārdi. Laikapstākļi – Hidden Words. Weather 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
10. Lasīšana un klausīšanās. Izlaisti mēneši – Listening. Omitted months 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izlasa dotos mēnešus un izvēlas trūkstošo dotajā rindā. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
11. Mēneši un gadalaiki – Months and seasons 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savieno gadalaiku ar mēnesi. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: sagrupē uzdevumā dotos vārdus.
12. Jā/Nē jautājumi. Mēneši un gadalaiki – Yes/No questions. Months and seasons 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izlasa jautājumu par mēnesi un gadalaiku un atbild. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa tekstu un atbild uz jautājumiem.
13. Klausīšanās, attēla ievilkšana. Laikapstākļi – Listening, dragging the picture. Weather 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noklausās teikumu un izvēlas tam piemērotu attēlu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju. (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
14. Mēnešu secība – Order of the months 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāsaliek mēneši pareizā secībā. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
15. Jaukti burti. Mēneši un gadalaiki – Mixed letters. Months and seasons 2. izziņas līmenis augsta 6 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
16. Mēneši. Izlaists vārds – Months. Omitted word 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Izvēlas izlaisto vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: lasa un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
17. Attēls un gadalaiks – Picture and season 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Aplūko attēlu un izvēlas atbilstošo gadalaiku. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību vielas apguvē: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
18. Savienošana, rakstīšana. Mēneši un gadalaiki – Matching, writing. Months and seasons 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Pabeidz rakstīt vārdu, mēneša nosaukumu un pievelk tulkojumu. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
19. Burtu juceklis. Mēneši un gadalaiki – Wordsearch. Months and Seasons 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Tabulā atrod paslēptos vārdus. Uztver vienkāršu, skaidri izteiktu informāciju (uzrakstus). (VS.3.1.1.10.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mēnešu nosaukumi latviski – Months, Latvian Citi vidēja 3 p. 1. klases Dabaszinību atkārtojums. Jāsakārto mēnešus pareizā secībā.
2. Kas ir attēlā – What's in the picture Citi zema 3 p. Izpēta attēlu un izvēlas vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. Mēnešu kārtība gadā – The months order in the year Citi vidēja 4 p. Atbild uz jautājumiem par mēnešu secību. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Gadalaiki un mēneši – Months and seasons Citi augsta 6 p. Zem katra gadalaika ievelk pareizos mēnešus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Pareizrakstība. Mēneši un gadalaiki – Spelling. Months and seasons Citi augsta 2 p. Izvēlas pareizo vārda rakstību. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans gads I 00:10:00 zema 17 p. Vārdu krājums – mēneši un gadalaiki, vienkāršākie vārdi, kas saistīti ar laikapstāļiem – lietvārdi un darbības vārdi, prasme atbildēt par laikapstākļiem: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu, izprot, kā atbildēt par laikapstākļiem.
2. Mans gads II 00:10:00 vidēja 21 p. Vārdu krājums – mēneši un gadalaiki, vienkāršākie vārdi, kas saistīti ar laikapstāļiem – lietvārdi un darbības vārdi, prasme atbildēt par laikapstākļiem: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu, izprot, kā atbildēt par laikapstākļiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans gads III 00:20:00 augsta 32 p. Vārdu krājums – mēneši un gadalaiki, vienkāršākie vārdi, kas saistīti ar laikapstāļiem – lietvārdi un darbības vārdi, prasme atbildēt par laikapstākļiem: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu, izprot, kā atbildēt par laikapstākļiem.
2. Mans gads IV 00:20:00 augsta 34 p. Vārdu krājums – mēneši un gadalaiki, vienkāršākie vārdi, kas saistīti ar laikapstāļiem – lietvārdi un darbības vārdi, prasme atbildēt par laikapstākļiem: zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu, izprot, kā atbildēt par laikapstākļiem.